Kategórie

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy.

Vážený klient, pred tým ako odošlete objednávku za účelom uzavretia zmluvy, Vám ako spotrebiteľovi - kupujúcemu oznamujeme nasledujúce informácie:

Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby nájdete vždy na stránke daného tovaru, kde je uvedený jeho Identifikátor Part Number, názov, technický popis, veľkosť, materiálové zloženie a iné.

Predávajúcim je spoločnosť:
Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
Zodpovedná osoba: Nie je určená

Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu, vykonanie záručných opráv, podať sťažnosť alebo iný podnet je: ETHOS Technology, s.r.o., Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11

Celkovú cenu tovaru alebo služby nájdete vždy na stránke daného tovaru.

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné sú uvedené v Článku 8 VOP POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A DODACIE PODMIENKY VOP.

Platobné podmienky sú uvedené v Článku 7 VOP PLATOBNÉ PODMIENKY VOP.

Dodacie podmienky a lehota do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar sú uvedené v Článku 8 VOP DODACIE PODMIENKY VOP.

Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v Článku 11 VOP REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY VOP.

Informácie o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov sú uvedené v Článku 13 VOP INFORMÁCIA O POSTUPOCH UPLATŇOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV SPOTREBITEĽOV VOP.

Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v Článku 10, bode 10.1.1 VOP ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VOP.

Informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sú uvedené v Článku10, bode 10.1.2 VOP DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY VOP.

Informácie o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa zmluvy o službách, ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas sú uvedené v Článku10, bode 10.2, 10.3, 10.4 VOP DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY VOP.

Informácie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informácie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v Článku10, bode 10.2, 10.3, 10.4 VOP KEDY KUPUJÚCI NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY VOP.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu je uvedené v Článku 11, bode 11.2 a 11.9 VOP POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO VOP.

Informácie o existencii a podrobnostiach záruky sú uvedené v Článku11, bode 11.3 VOP ZÁRUČNÁ DOBA VOP.

Informácie o existencii príslušných kódexov správania: Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania.

Informácie o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa sú uvedené v Článku15, bode 15.1 VOP INFORMÁCIA O DĹŽKE TRVANIA ZMLUVY A O MINIMÁLNEJ DĹŽKE TRVANIA ZÁVÄZKOV SPOTREBITEĽA VOP.

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v Článku 12 VOP INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV VOP.

Uvedené informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Back to Top