Kategórie

INFORMAČNÉ POUČENIE - REGISTRÁCIA BEZ NÁKUPU

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 ( ďalej len „GDPR“ )
a v súlade s §19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len Zákon ).

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s Registráciou na E - Shope dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
Zodpovedná osoba;: Nie je určená

ÚČEL SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E - Mailová adresa, telefónne číslo.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z..

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servis/údržba.
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
- Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o registráciu. Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho OÚ v databáze sa vymažú. Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E - Shop a pre tento účel je registrovaný v E - Shope, ostávajú jeho údaje v databáze E - Shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky, alebo viac, od prevzatia tovaru.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl. 13 - 21 GDPR ( § 19 - 27 Zákona o ochrane osobných údajov ) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ( čl. 15 GDPR ),
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov ( čl. 16 GDPR ),
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z. z...

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. Odkaz na tento Formulár sa nachádza v spodnej časti webovej stránky, prípadne si ho môžete stiahnuť aj kliknutím na tento odkaz Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zmazať účet po prihlásení sa do Vášho účtu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať .Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Back to Top