Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE FYZICKÉ OSOBY - SPOTREBITEĽOV

Článok 1

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

1.1 Predávajúci:
Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
( Ďalej ako predávajúci )

Prevádzkareň ( Predajňa ): Nie je.

Pracovná doba
Pondelok - Piatok 07,00 - 17,00
Sobota 07,00 - 13,00
Objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického systému E - Shop sú prijímané a spracovávané Nepretržite

1.2 Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

ETHOS Technology, s.r.o.
Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
Slovenská republika

1.4 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Telefónne číslo: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
FAX: 048/412 46 93

Článok 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok ( ďalej len VOP ) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na Odstúpenie od zmluvy a o Reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu WORLD'S

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 3

VYMEDZENIE POJMOV

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu ( E - Shopu ) WORLD'S je obchodná spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. so sídlom:
Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44 099 207.

3.2 Predávajúcim je tiež obchodná spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. so sídlom: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44 099 207.

3.3 Kupujúcim ( Objednávateľom ) sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu WORLD'S a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo licenčná zmluva, predmetom ktorej je prevod softvérovej licencie, prípadne zmluva o zhotovení veci na zákazku.

Článok 4

POSTUP VYTVÁRANIA OBJEDNÁVKY A UZAVRETIA ZMLUVY

4.1 Kupujúci si môže cez E - Shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo VLOŹIŤ DO KOŠÍKA. V nákupnom košíku má kupujúci možnosť prezrieť si stručný prehľad označeného tovaru, jeho množstva a ceny a prípadne aktualizovať množstvo tovaru v Nákupnom košíku, tiež vymazať jednotlivé produkty alebo celý Nákupný košík a objednať iný tovar. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo PREJSŤ K POKLADNI. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ V NÁKUPE.
Pokiaľ je u tovaru uvedené, že Nie je skladom, bude Zákazník informovaný o termíne Dostupnosti a Dodania tovaru. Všeobecne platí, že tovar, ktorý nie je skladom, ale je uvedený na stránkach E - Shopu World's je z našej strany Dodateľný. Ešte pred platbou odporúčame sa však radšej informovať vopred o dostupnosti a lehote dodania tovaru.

4.2 Ďalším krokom pri objednávaní tovaru je PRIHLÁSENIE SA registrovaného kupujúceho zadaním jeho E - Mailovej adresy a Hesla. V prípade, že kupujúci nie je registrovaný v systéme E - Shopu, bude mu umožnené vytvoriť si Nový zákaznícky účet kliknutím na možnosť Registrácia a vyplnením formuláru v časti Informácie o fakturácii poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu: Meno, Priezvisko, adresa dodania tovaru, E - Mailová adresa, telefonický kontakt, heslo, ktoré potvrdí tlačidlom REGISTROVAŤ.
Súčasťou tohto kroku je povinné zaškrtnutie políčka, tzv. checkboxu, kde kupujúci vyjadruje svoj Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie.
Z dôvodu bezpečnosti pre registráciu zákazníka a objednanie tovaru zákazníkom, po Registrácii zákazníka, príde Zákazníkovi na E - Mail, ktorý uviedol pri Registrácii, E - Mail s odkazom na Potvrdenie účtu. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť účet v E - Maile, bude automaticky presmerovaný na Platobnú stránku, kde môže dokončiť svoj nákup. Uvedené pravidlo je zavedené pre väčšiu bezpečnosť Zákazníka.
Zákazník môže svoj nákup v tomto kroku uskutočniť aj bez Registrácie v E - Shope World's, vybraním spôsobu objednania a zaplatenia tovaru Ako Hosť. Následne zadá svoje údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, adresa dodania tovaru, E - Mailová adresa, telefonický kontakt, heslo, ktoré sú nevyhnutné pre evidenciu Objednávky v systéme obchodu Word's a pre správne doručenie tovaru.
Zákazník sa môže Registrovať v obchode Word's aj bez uskutočnenia nákupu kliknutím na stránke vpravo hore na Prihlásiť alebo Odhlásiť, prípadne na Môj účet, zadaním svojich osobných údajov v rozsahu: Meno, Priezvisko, adresa dodania tovaru, E - Mailová adresa, telefonický kontakt, heslo a nákup uskutočniť neskôr.
Súčasťou tohto kroku Registrácie je povinné zaškrtnutie políčka, tzv. checkboxu, kde kupujúci vyjadruje svoj Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie a povinné zaškrtnutie políčka, tzv. checkboxu - Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami vrátane práv a podmienok spracúvania osobných údajov.
Takisto tu má kupujúci možnosť zaškrtnutím nepovinného políčka, tzv. checkboxu, prihlásiť sa na odber Spravodaja. Odoberanie alebo zrušenie odoberania Spravodaja môže zákazník kedykoľvek Eitovať, stačí ak sa prihlási do svojho účtu a v Menu Spravodaj, začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka Prihlásiť sa alebo zrušiť odoberanie Spravodaja. O prihlásení alebo zrušení odoberania Spravodaja bude zákazník vždy upovedomený elektronicky na E - Mail, ktorý uviedol pri Registrácii.
Z dôvodu bezpečnosti pre registráciu zákazníka a objednanie tovaru zákazníkom, po Registrácii zákazníka, aj v prípade pokiaľ ešte neuskutoční svoj nákup, príde Zákazníkovi na E - Mail, ktorý uviedol pri Registrácii, E - Mail s odkazom na Potvrdenie účtu. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť účet v E - Maile, bude automaticky presmerovaný do svojho účtu.

4.3 Krok DODACIA ADRESA slúži na to, aby kupujúci určil adresu pre doručenie tovaru. Zákazník si môže dať doručiť tovar na Adresu, ktorú vyplnil pri Registrácii, ale môže si dať doručiť tovar aj na inú Adresu vybraním možnosti v tomto kroku Doručiť na inú adresu. Dodacie adresy si Zákazník môže pridávať v procese Objednávania tovaru, alebo priamo vo svojom Účte. Platí pravidlo, že Fakturačná adresa je vždy len jedna.

4.4 Krok SPÔSOB DOPRAVY slúži na to, aby si kupujúci zvolil spôsob doručenia tovaru v súlade s bodom 8 týchto VOP. Naša spoločnosť využíva služby dopravných spoločností najmä SPS - UPS, DPD, Geis, GLS, prípadne iných. Kupujúci v tomto kroku má možnosť vybrať si spôsob dopravy Kuriér, alebo Osobné prevzatie po dohode s Predávajúcim. Pri výbere kupujúceho Spôsob dopravy - Osobné prevzatie, vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť zatiaľ nemá vlastné priestory, kupujúci má možnosť sa s Predávajúcim dohodnúť na mieste a spôsobe prevzatia tovaru. Toto však platí len v rámci Banskej Bystrice, pričom kupujúci má právo požiadať Predávajúceho o bezplatné doručenie tovaru v meste Banská Bystrica a za tovar vykonáva Platbu pri prevzatí. Na konci Platobného procesu stačí uviesť do poznámky potrebné informácie, v ktorý deň a na ktoré miesto žiada doručiť tovar. Takisto tu má možnosť uviesť do Poznámky ďalšie svoje požiadavky, ktoré súvisia s nákupom tovaru, jeho zaplatením a doručením.

4.5 Krok INFORMÁCIE O PLATBE slúži na to, aby si kupujúci zvolil spôsob platby za tovar v súlade s bodom 7 týchto VOP.

4.6 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo s názvom OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Súčasťou tohto kroku je možnosť kupujúceho dôkladne sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, prostredníctvom ktorých predávajúci ešte pred uzavretím zmluvy informuje kupujúceho o podmienkach zmluvy na diaľku a oznamuje mu všetky potrebné a zákonom vyžadované informácie.
Pred odoslaním formulára bude kupujúci informovaný aj o spracúvaní jeho osobných údajov. Text nad políčkom: Odoslaním formulára som si vedomý/á, že spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. bude spracúvať moje osobné údaje uvedené v tomto formulári za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru, resp. prípadnej reklamácie/súdneho sporu. So svojimi právami som sa oboznámil v sekcii Ochrana osobných údajov. Následne kupujúci zaškrtne políčko, tzv. checkbox - Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami vrátane práv a podmienok spracúvania osobných údajov.
Zákazník tu má možnosť uviesť do Poznámky ďalšie svoje požiadavky, ktoré súvisia s nákupom tovaru, jeho zaplatením a doručením.

4.7 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho E - Mailovú adresu Záväzné potvrdenie objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého budú VOP a Formulár pre Odstúpenie od zmluvy.
Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v Čl. 10 týchto VOP, kde má Zákazník možnosť si aj stiahnuť Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. Tento Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je uvedený aj v Čl. 16 ako samostatná príloha.

4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú E - Mailovú adresu.

4.9 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným elektronickým potvrdením objednávky predávajúcim.

4.10 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4.11 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu plnoletou osobou spôsobilou na dané právne úkony.

Článok 5

STORNO OBJEDNÁVKY

5.1 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru Na zákazku ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a.) v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť ( chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na E - Maily atď. ),
b.) kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,
c.) v prípade technického zlyhania, poruchy portálu E - Shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti,
d.) v prípade vypredania zásob.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E - Mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Článok 6

CENA TOVARU

6.1 Cena tovaru je konečná, vrátane 20 % DPH, uvádzaná v Mene: EUR.

6.2 Zľavy, Akcie, Výhody
Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

6.3 Darček
V prípade, že ste k tovaru dostali darček ( bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- Eur ),prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Predávajúci si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach, variantoch a farieb, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

Článok 7

PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Za tovar a služby zakúpené v E - Shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a.) platba na Dobierku - platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru,
b.) platba pri Osobnom prevzatí - platíte priamo zástupcovi Predávajúceho pri prevzatí tovaru v rámci Banskej Bystrice, po dohode s Predávajúcim v ktorý deň a na ktoré miesto si žiadate doručiť zakúpený tovar,
c.) platba na základe vystavenej Faktúry na tovar alebo služby Predávajúcim.

Článok 8

POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A DODACIE PODMIENKY

8.1 Spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.

8.2 V prípade objednávky nad 101 Eur s DPH je doprava zdarma.

8.3 V rámci Slovenskej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných, pričom poplatok za prepravu je: 4,00 Eur s DPH.
Pri veľkorozmernom a ťažkom tovare nad 30kg, ako je biela technika, plotre, veľké kopírky a podobne je cena za dopravu 12 Eur s DPH, vzhľadom k tomu, že je potrebné použiť vozidlo so zdvíhacou plošinou.
Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. Spravidla je to nasledujúci pracovný deň.

8.4 V rámci Českej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je: 12,00 Eur s DPH.
Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.

8.5 V rámci je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je podľa aktuálnych cien prepravy jednotlivých prepravných spoločností.

Zásielka bude kupujúcemu doručená zvyčajne najneskôr do 3-10 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.
Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet ( pri platbe prevodom na účet ).

Ak ide o tovar, ktorý je skladom, zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.
Pokiaľ ide o tovar, ktorý je na Objednávku a nie je skladom, kupujúci má právo tento tovar zakúpiť. O dostupnosti tovaru, bude kupujúci informovaný. Ide väčšinou o špecifický, alebo cenovo drahší tovar, prípadne tovar, ktorý sa môže konfigurovať, alebo si konfiguráciu vyžaduje, ako sú napr. servery, počítačové zostavy a podobne.

8.6 Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke ( ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné ) sa môžu po dohode s kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky ( druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov ).
Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

8.7 V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako Dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

8.8 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu E - Mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ).
Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.
Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.9 Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke ( kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval ), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru. Spravidla je to na ďalší pracovný deň.

8.10 V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

8.11 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti, budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

8.12 Zásielka s tovarom obsahuje Faktúru, Dodací a Záručný list ( doklady o kúpe tovaru ), Obchodné podmienky, Formulár na odstúpenie od zmluvy.
Pokiaľ tomu tak nie, tieto doklady sú kupujúcemu zaslané poštou, alebo na E - Mail, ktorý uviedol pri kúpe tovaru.
Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

8.13 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom E - Maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme sa snažiť situáciu čím skôr riešiť.

8.14 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.
Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Článok 9

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

9.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

Článok 10

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy. Príloha v Čl. 16.

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar ( v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru ).

V prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
Ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.
Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská 6396/101, Banská Bystrica PSČ: 974 11 alebo E - Mailom na adresu: sales@worlds.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali a ktorý tiež je uvedený ako príloha týchto VOP a ktorý si môžete stiahnuť aj tu, kliknutím na tento Odkaz Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy: Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 10 Eur.
Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare
Týmto Vás informujeme, že Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade zmluvy o službách: Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

10.2 KEDY KUPUJÚCI NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:
a.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
b.) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
c.) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
d.) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e.) vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
f.) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
g.) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na Dobierku nebudú preberané, akceptované!

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

10.3 INFORMÁCIA O PRÍPADNEJ POVINNOSTI SPOTREBITEĽA UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU CENU ZA SKUTOČNE POSKYTNUTÉ PLNENIE

10.3.1 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemu výslovný súhlas.

10.4 VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO ZAČATÍM POSKYTOVANIA SLUŽBY PRED UPLYNUTÍM LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.4.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby, kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.4.2 Kupujúci ( spotrebiteľ ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 11

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

11.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám čo najlepšie služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento Reklamačný poriadok.

Všetky Záručné opravy produktov, ktoré ponúkame v našom obchode World's, sa uplatňujú a riešia výhradne Autorizovanými Záručnými a pozáručnými servisnými strediskami výrobcu daného produktu.

11.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ).
Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov ( daňový doklad - faktúra ).
Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíše priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou E - Mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.
Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

11.3 Záručná doba
Základná zákonná záručná doba na tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou v internetovom obchode WORLD'S je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
Predávajúci môže vyhlásením v Záručnom liste poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná ( t. j. viac ako 24 mesiacov ).
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne.

11.4 Zánik práv
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie
Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite, má právo túto vadu reklamovať.

11.6 Kde možno uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese predávajúceho: ETHOS Technology, s.r.o., Tatranská 6396/101, Banská Bystrica PSČ: 974 11, E - Mail: sales@worlds.sk, Telefónne číslo: 0907837484.

Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv u určenej osoby: Autorizované servisné stredisko výrobcu produktu alebo služby. Určená osoba je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Táto je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

11.7 Postup pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu s ohľadom na charakter vady.

Kupujúci má uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, zaslať/odovzdať reklamovaný tovar osobe poverenej vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Pri uplatnení reklamácie treba priložiť doklad o kúpe alebo záručný list v prípade, že Vám bol vydaný. Odporúča sa zákazníkovi pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, ak sa tovar zasiela priamo do autorizovaného servisného strediska, pribaliť do zásielky spolu s dokladmi o kúpe, aj stručný popis vady, pre ktorú je výrobok zaslaný do reklamácie.

Kupujúci stručne opíše/uvedie vady tovaru, ktoré reklamuje. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť nehygienický a špinavý. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na Dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.

11.8 Za vadu výrobku/tovaru sa nepovažuje:
a.) opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie,
b.) pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby,
c.) poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie, údržbu, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený,
d.) také mechanické poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel,
e.) ušpinenie ( fľaky, škvrny ) tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru spôsobené konaním kupujúceho,
f.) nadmerné zaťažovanie alebo zanedbanie starostlivosti o jeho údržbu.

11.9 Poučenie o právach kupujúceho
Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu

§ 622 Občianskeho zákonníka
1.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2.) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3.) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka
1.) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2.) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11.10 Právo voľby kupujúceho
Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci ( alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba ) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa Zákona č. 108/2024 Z. z. a podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Onchodník je povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, pričom primeranou lehotou sa rozumie „najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu vecí s prihliadnutím na povahu veci a a povahu a závažnosť vady.“ Lehota 30 dní, bude môcť byť predĺžená v prípade, ak to bude odôvodnené objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú:
- odovzdanie opraveného výrobku,
- výmena výrobku,
- vrátenie kúpnej ceny výrobku,
- vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku,
- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11.12 Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.14 Potvrdenie o vybavení reklamácie
Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.15 Evidencia reklamácií
Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

11.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

Článok 12

INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Vážený kupujúci, v súlade so Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl

Prevádzkareň ( Predajňa ): Nie je.

Pracovná doba
Pondelok - Piatok 07,00 - 17,00
Sobota 07,00 - 13,00

Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
( ďalej ako spoločnosť alebo ako predávajúci )

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len návrh ) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe týchto VOP a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu si môžete stiahnuť aj tu, kliknutím na tento Odkaz Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov On-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov On-line
kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 Eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

Článok 13

INFORMÁCIA O POSTUPOCH UPLATŇOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV SPOTREBITEĽOV

13.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť E - Mail: sales@worlds.sk

Článok 14

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním E - Shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade s GDPR - NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijaté primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

14.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je:

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Zodpovedná osoba: Nie je určená

Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
( ďalej ako Prevádzkovateľ )

14.3 V súvislosti s prevádzkovaním E - Shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

14.3.1 IS - E - SHOP

14.3.1.1 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

14.3.1.2 ROZSAH/ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E - Mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

14.3.1.3 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a.) § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez E - Shop, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ( kupujúci ), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
b.) § 13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Ide najmä o:
- zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
c.) § 13 ods.1 písm. f) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody.

14.3.1.4 KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta,
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby.
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
- Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania.

14.3.1.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

14.3.1.6 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
- Účtovné doklady - 10 rokov,
- Registračné údaje na ( E - Shop ) - Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky alebo viac, od prevzatia tovaru.

14.3.1.7 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100, Zákona č. 18/2018 Z. z..
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk

14.3.1.8 POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE
- Požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E - Shop.
V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E - Shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E - Shop, iné následky nie sú.

14.3.1.9 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

14.3.2 IS ODBER NOVINIEK/NEWSLETTER

14.3.2.1 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa ( zasielanie newsletterov - spravodajov ).

14.3.2.2 ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Meno a Priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, E - Mailová adresa.

14.3.2.3 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z..

14.3.2.4 PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby.

14.3.2.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

14.3.2.6 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek. Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery - spravodaje a jeho OÚ v databáze sa vymažú.

14.3.2.7 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100, Zákona č. 18/2018 Z. z..
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk

14.3.2.8 POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom checkboxu - zaškrtávacieho políčka Odoberanie spravodaja po prihlásení sa do Vášho účtu ( pokiaľ ste v E - Shope World's registrovaný ), kde:
- Začiarknutím súhlasíte s odberom Spravodaja,
- Zrušením začiarknutia políčka zrušíte Odber Spravodaja.
Oznámenie o prihlásení alebo zrušení odoberania Spravodaja Vám bude doručené na Váš E - Mail.
Pokiaľ nie ste registrovaný v E - Shope World's, písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

14.3.2.9 POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E - Mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy - newsletter. Následkom neposkytnutia E - Mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy - newsletter, iné následky nie sú.

14.3.2.10 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

14.3.3. IS REGISTRÁCIA NA E - SHOPE ( BEZ NÁKUPU )

14.3.3.1 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.

14.3.3.2 ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E - Mailová adresa, telefónne číslo.

14.3.3.3 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z..

14.3.3.4 PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby.

14.3.3.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

14.3.3.6 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o registráciu. Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho OÚ v databáze sa vymažú.
Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E - Shop a pre tento účel je registrovaný v E - Shope, ostávajú jeho údaje v databáze E - Shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania Záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru, prípadne viac, ak je Záručná doba dlhšia, ako je zákonom stanovená.

14.3.3.7 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100, Zákona č. 18/2018 Z. z..
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk
Zároveň Vás žiadame, aby ste Vaše osobné údaje v prípade ich zmeny aktualizovali bez zbytočného odkladu, a to prostredníctvom Zmeny údajov po prihlásení sa do Vášho účtu, tak aby spracúvané osobné údaje boli správne a aktuálne.

14.3.3.8 POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zmazať účet po prihlásení sa do Vášho účtu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk

14.3.3.9 POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E - Mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.

14.3.3.10 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

14.3.4. IS COOKIES

14.3.4.1 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory Cookies nám umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby poskytované prostredníctvom nášho E - Shopu

14.3.4.2 ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Cokies, ktoré slúžia na zjednodušenie prihlásenia na našu stránku. Zákazník, napr. nemusí vypĺňať vždy svoje prihlasovacie údaje.
2. Uloženie histórie nákupného košíka konkrétneho užívateľa, napr. položky, ktoré ste mali uložené v nákupnom košíku. Zákazník aj po odhlásení sa zo svojho účtu a opätovnom prihlásení má v Nákupnom košíku položky, ktoré si tam pred tým pridal.
3. Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok a zlepšenie procesu nákupu.
4. Cookies, ktoré sa používajú pre analýzu návštevnosti a aký tovar zákazníci vyhľadávajú.
5. Cookies, ktoré sa používajú pre správne zobrazenie reklamy.
6. Cokies, ktorými sa vykonáva identifikácia On-line prihlásených používateľov našich stránok.

14.3.4.3 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z..

14.3.4.4 PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby,
- Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

14.3.4.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

14.3.4.6 DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
24 hodín

14.3.4.7 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100, Zákona č. 18/2018 Z. z..
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk

14.3.4.8 POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, Vaše OÚ sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to žiaden dopad/následky na možnosti Vášho nakupovania na našom E - Shope.

14.3.4.9 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Článok 15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

15.1. Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa
Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho E - Shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

15.2 Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania.

15.3 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.4 Tieto VOP sa nevzťahujú na podnikateľov ( právnické osoby, SZČO ) t. j. na osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto obchodné záväzkové vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami Kúpnej zmluvy ( §409 a nasl. ). Podnikatelia si preto nemôžu uplatňovať tzv. spotrebiteľské práva, na ktoré majú nárok len spotrebitelia. Predávajúci vyhlasuje, že na tovar zakúpený prostredníctvom nášho E - Shopu sa vzťahuje záruka za akosť v trvaní 12 mesiacov.

15.5 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

15.6 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 25.5.2018.

15.7 Okamihom keď kupujúci na stránkach elektronického obchodu WORLD'S klikne na tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval, zobral ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodol uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

Článok 16

PRÍLOHY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

( vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy si môžete stiahnuť aj kliknutím na tento odkaz: Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

Komu: ETHOS Technology, s.r.o.

Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica 974 11

IČO: 44 099 207

Telefónne číslo: +421 907 837 484

E-Mail: sales@worlds.sk

( V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, vyplňte nasledovné )

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

......................................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: ..................................

( V prípade zmluvy o zhotovení veci na zákazku, vyplňte nasledovné )

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o zhotovení na zákazku tejto veci:

.......................................................................................................................................................

Dátum objednania zhotovenia veci na zákazku: .........................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:.......................................................................................

Adresa spotrebiteľa:...........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa: .................................................

( Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe )

Dátum: ..................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporu

Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu si môžete stiahnuť aj tu, kliknutím na tento Odkaz: Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu.

Údaje o spotrebiteľovi

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Adresa na doručovanie:

E - Mailová adresa:

Telefonický kontakt:

Údaje o predávajúcom

Obchodné meno/Názov:

Miesto podnikania/Sídlo:

Identifikačné číslo:

E - Mailová adresa:

Webová stránka:

Telefonický kontakt:

Detail prípadu

Dátum nákupu/Podpisu Zmluvy:

Dátum dodania:

Miesto nákupu:

Cena tovaru alebo služby:

Spôsob platby (1):

Spôsob predaja (2):

1 Napríklad bankový prevod, hotovosť, šek, kreditná karta alebo debetná karta.

2 Napríklad predajňa, elektronický obchod, iný predaj na diaľku ( ponukový katalóg, telefón ), podomový predaj, predajná akcia, trh/veľtrh, aukcie alebo internetové aukcie.

Back to Top