Kategórie

AUTORIZOVANÁ SLOVENSKÁ DISTRIBÚCIA

V súčasnosti existuje veľké množstvo maloobchodných predajcov, ktorý ponúkajú tovar prostredníctvom elektronickej komunikácie, mimo priestorov predávajúceho, prostredníctvom svojho E - Shopu. Nezriedka býva u tých istých produktov rôzna cena, často aj s výraznými cenovými rozdielmi. Uvedený text sa tu uvádza len pre lepšiu názornosť a rozlíšenie distribúcie produktov a služieb ponúkaných prostriedkami elektronickej komunikácie, E - Shopmi pre kupujúcich – spotrebiteľov, fyzických osôb. Netýka sa pohybu tovarov a služieb v rámci EU a mimo krajín EU.

Distribúciu môžeme všeobecne charakterizovať ako súbor operácií, ktorými sa odovzdáva tovar alebo služba z oblasti výroby, zákazníkovi alebo užívateľovi v správnom množstve, kvalite a cene, v primeranom mieste a čase.

Maloobchodný predajca je tým medzičlánkom medzi výrobcom a veľkoobchodným dodávateľom, ktorý takto zabezpečuje potreby zákazníkov a užívateľov. Každý produkt alebo služba predávaná na území Slovenskej republiky musí spĺňať zákonmi požadované kritériá, podmienky pre predaj  servisné opravy, kvalitu a musí byť zabezpečená v zmysle zákona ochrana kupujúcich - spotrebiteľov, fyzických osôb.

Preto je dôležité, aby práve jeho služby boli na čo najvyššej úrovni a kvalita ním ponúkaných tovarov a služieb bola čo najvyššia, pretože on je tým, ktorý zabezpečuje dopyt po tovaroch a službách u konečných zákazníkoch, teda spotrebiteľoch.

U každého tovaru alebo služby, ktorý je uvedený na webovej stránke predajcu, na konkrétnej webovej stránke produktu alebo služby, by malo byť uvedené jeho Produktové číslo, Part Number v anglicky hovoriacich krajinách. Part Number je unikátne označenie konkrétneho produktu alebo služby, pomocou ktorého možno nájsť alebo objednať na 100% identické produkty, modely. Pomocou Part Number, si zákazník môže overiť, či je tovar alebo služba distribuovaná pomocou Autorizovanej Slovenskej distribúcie, alebo nie, teda či tento tovar alebo služba je určená priamo pre Slovenský trh a má plné Autorizované Záručné a pozáručné servisné pokrytie. Produktové číslo, Part Number, by malo byť uvedené aj na všetkých Daňových dokladoch, Potvrdenie Objednávky, Faktúre, Dodacom a Záručnom liste, ktoré predajca vystavuje svojmu zákazníkovi, aby zákazník vedel presne identifikovať zakúpený tovar alebo službu.

Distribúciu tovarov a služieb môžeme rozdeliť na skupiny, podľa ktorých môžeme určiť aké postavenie na trhu má konkrétny produkt alebo služba. Či ide o Autorizovanú Slovenskú distribúciu alebo Neautorizovanú distribúciu.

Autorizovaná Slovenská distribúcia

Ide o produkty a služby, ktoré pochádzajú výhradne od oficiálnych distribútorov pre Slovenskú republiku, ktorý distribuujú tento sortiment na základe zmlúv s výrobcami a sú určené pre Slovenský trh. Pre každý takýto produkt alebo službu vyplývajú zo zákona stanovené kritériá a prísne štandardy, ktoré Predajca je povinný pre kupujúceho - fyzickú osobu, spotrebiteľa zabezpečiť.

1. Základná zákonná záručná doba na tovar alebo službu zakúpené kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou je 24 mesiacov.
2. Súčasťou každého produktu alebo služby pri kúpe je návod na používanie v Slovenskom jazyku a oficiálny Záručný list výrobcu. Pokiaľ tomu tak nie je, kupujúci má právo vyžiadať si tento návod a Záručný list výrobcu od predávajúceho.
3. Pokiaľ by bol zahájený Reklamačný proces, kupujúci - fyzická osoba, spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na ktorýkoľvek Autorizovaný Záručný servis s požiadavkou o vybavenie Záručnej - Reklamačnej opravy.
Záručná - Reklamačná oprava, pokiaľ je oprávnená, je bezplatná, zdarma.
4. Každá Záručná - Reklamačná oprava musí byť vybavená v zákonnej lehote do 30 dní.
5. Každý Predávajúci musí mať v súlade so zákonom, najmä so Zákonom č. 250/2007 Z. z. a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov, vypracované Reklamačné podmienky a kupujúcemu - fyzickej osobe, spotrebiteľovi tieto Reklamačné podmienky sprístupniť na viditeľnom mieste.
6. Súčasťou Reklamačných podmienok musí byť pre kupujúceho - fyzickú osobu, spotrebiteľa jasne a zrozumiteľne uvedené kde, za akých podmienok a akým spôsobom, si môže uplatniť oprávnenú Záručnú autorizovanú Reklamáciu produktu alebo služby.
7. Pri každej Objednávke uzavretej kupujúcim - fyzickou osobou, spotrebiteľom, musia byť pri Potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho, ktoré je zasielané Kupujúcemu, súčasťou Potvrdenia objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim - fyzickou osobou, spotrebiteľom, priložené Všeobecné obchodné podmienky a Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

Produkty a služby distribuované z krajín EU

Produkty alebo služby, ktoré pochádzajú z iných krajín ako je Slovenská republika, nie sú distribuované oficiálnymi Slovenským distribútormi pre Slovenskú republiku a väčšinou ani nespĺňajú predajné a servisné podmienky vyplývajúce zo zákona, môžu sa vyznačovať rozdielnymi technickými špecifikáciami, čo kupujúci - fyzická osoba, spotrebiteľ pri objednávaní tovaru nemusí vedieť a pôvodne boli určené na predaj pre inú krajinu EU ako je Slovenská republika. Môžu tu vznikať rôzne odlišnosti, najmä ak sa jedná o Záruku a servisné služby, ktoré môžu byť v jednotlivých EU krajinách rôzne.

1. Na webovej stránke konkrétnych produktov alebo služieb nie sú vždy uvedené jedinečné identifikátory, ako je napr. Produktové číslo - Part Number.
2. U produktu alebo služby často chýba oficiálny Záručný list výrobcu a nemusí obsahovať Slovenský návod.
3. Reklamačný proces, samotnú Reklamáciu je možné uplatniť iba u Predajcu uvedeného produktu, služby.
4. Záruka na tovar môže byť iná, aj keď Predajca deklaruje Záruku 2 roky, pokiaľ tovar kúpil v krajine, kde je zákonná Záruka len 1 rok, môžu pri Reklamácii nastať ťažkosti s dodržaním lehoty Záruky, pokiaľ kupujúci - fyzická osoba, spotrebiteľ uplatňuje Reklamáciu napr. v rozmedzí 12 - 24 mesiacov, Predajca v takomto prípade nemá kde reklamovať uvedený produkt alebo službu, vzhľadom k tomu, že v krajine, kde tovar alebo službu kúpil, je zákonná Záruka len 1 rok a Záruka už nie je platná. Alebo Predajca uvádza Záruku u nových produktov nižšiu ako je 2 roky, čo je v rozpore so zákonom.
5. Lehota na vyriešenie a vybavenie Reklamačnej opravy je často dlhšia ako zákonom stanovená doba 30 dní.
6. Na webových stránkach Predajcov, nie sú uvádzané zo zákona stanovené údaje, ako je napr Ochrana osobných údajov ( GDPR ) v zmysle nariadenia EU, neúplné kontaktné informácie a ďalšie.

Produkty a služby, ktoré sú distribuované z krajín mimo EU

Produkty a služby ponúkané Predajcom na predaj nepochádzajú z krajín EU a z toho môžu vyplývať rôzne riziká či už technického charakteru vzhľadom k tovaru - tovar sa môže technicky líšiť od štandardných technických noriem používaných v Slovenskej republike, napr. iné koncovky do elektrickej siete, iné jazykové rozhranie zariadenia alebo je spotrebiteľ vystavený rôznym komplikáciám pri prípadnej Reklamácii tovaru.

1. Aj v tomto prípade produkt alebo služba často nemá oficiálny Záručný list výrobcu a slovenský návod.
2. Reklamácia tovaru je možná len u Predajcu.
3. Zákonom stanovená Záručná doba 2 roky môže byť upravená na kratšiu, čo je v rozpore so zákonom.
4. Takisto lehota na vybavenie Reklamácie, Záručnej opravy môže byť v rozpore so zákonom dlhšia ako je stanovených 30 dní.
5. Tiež pri dovoze tovaru z krajín mimo EU môžu sa objaviť ťažkosti vyplývajúce z odlišnej legislatívy, geografickej vzdialenosti trhu, rozdielnosti v technickej špecifikácii tovaru a ďalšie.
6. Môžu nastať ťažkosti z hľadiska bezpečnosti použitých materiálov a výrobných postupov pri výrobe, bezpečnosti s ohľadom na hygienické a bezpečnostné normy.

Produkty a služby u ktorých je distribúcia neurčená alebo je neznáma

Pokiaľ u produktu alebo služby nie je možné deklarovať pôvod distribúcie, určiť o aký distribučný kanál ide, nie je možné ani zabezpečiť kupujúcemu - fyzickej osobe, spotrebiteľovi zo zákona stanovené dodanie tovaru, vybavenie Reklamácie, dodržanie bezpečnostných a hygienických noriem pri jeho výrobe a bezpečnostných a hygienických noriem z hľadiska použitých materiálov pri výrobe takéhoto tovaru, jeho skladovania a distribúcie k spotrebiteľovi. Takisto u neurčenej a neznámej distribúcie sa technická špecifikácia tovaru môže líšiť od štandardných noriem používaných v Slovenskej republike.

Back to Top