Kategórie produktov

INFORMAČNÉ POUČENIE - COOKIES

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)
a v súlade s §19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len Zákon ).

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
Zodpovedná osoba;: Nie je určená

ČO SÚ COOKIES?

Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa ( návštevníka webovej stránky ), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa ( v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené ). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené Cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Sessioncookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory Cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR ( § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z..

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby,
- Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory Cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch Cookies, ktorá je: 24 hodín

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl. 13 - 21 GDPR ( § 19 - 27 Zákona o ochrane osobných údajov ) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ( čl. 15 GDPR ),
- právo na opravu Vašich osobných údajov ( čl. 16 GDPR ),
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov ( čl. 17 GDPR ) alebo
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ( čl. 18 GDPR ),
- právo namietať spracúvanie osobných údajov ( čl. 21 GDPR ) ako aj
- právo na prenosnosť osobných údajov ( čl. 20 GDPR ),
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z. z...

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne na E - Mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača.
Existuje veľa spôsobov na riadenie Cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním Cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky. Obmedzenie Cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Back to Top