Kategórie

POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A DODACIE PODMIENKY

V SÚLADE S ČLÁNKOM Č. 4 a ČL. Č. 8 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH POMIENOK PRE FYZICKÉ OSOBY

Informácie o tom, ako si vybrať Spôsob dopravy sú uvedené v Článku 4 VOP POSTUP VYTVÁRANIA OBJEDNÁVKY A UZAVRETIA ZMLUVY.

8.1 Spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.

8.2 V prípade objednávky nad 101 Eur s DPH je doprava zdarma.

8.3 V rámci Slovenskej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných, pričom poplatok za prepravu je: 4,00 Eur s DPH.
Pri veľkorozmernom a ťažkom tovare nad 30kg, ako je biela technika, plotre, veľké kopírky a podobne je cena za dopravu 12 Eur s DPH, vzhľadom k tomu, že je potrebné použiť vozidlo so zdvíhacou plošinou.

8.4 V rámci Českej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je: 12 Eur s DPH.
Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.

8.5 V rámci je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je podľa aktuálnych cien prepravy jednotlivých prepravných spoločností.

Zásielka bude kupujúcemu doručená zvyčajne najneskôr do 3-10 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.
Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet ( pri platbe prevodom na účet ).

Ak ide o tovar, ktorý je skladom, zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.
Pokiaľ ide o tovar, ktorý je na Objednávku a nie je skladom, kupujúci má právo tento tovar zakúpiť. O dostupnosti tovaru, bude kupujúci informovaný. Ide väčšinou o špecifický, alebo cenovo drahší tovar, prípadne tovar, ktorý sa môže konfigurovať, alebo si konfiguráciu vyžaduje, ako sú napr. servery, počítačové zostavy a podobne.

8.6 Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke ( ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné ) sa môžu po dohode s kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky ( druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov ).
Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

8.7 V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako Dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

8.8 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu E - Mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ).
Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.
Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.9 Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke ( kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval ), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru. Spravidla je to na ďalší pracovný deň.

8.10 V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

8.11 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti, budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

8.12 Zásielka s tovarom obsahuje Faktúru, Dodací a Záručný list ( doklady o kúpe tovaru ), Obchodné podmienky, Formulár na odstúpenie od zmluvy.
Pokiaľ tomu tak nie, tieto doklady sú kupujúcemu zaslané poštou, alebo na E - Mail, ktorý uviedol pri kúpe tovaru.
Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

8.13 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom E - Maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme snažiť situáciu čím skôr riešiť.

8.14 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.
Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Back to Top