Kategórie

AKO VYBAVIŤ REKLAMÁCIU VÁŠHO TOVARU

V SÚLADE S ČLÁNKOM Č. 11 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK PRE FYZICKÉ OSOBY

Podmienky podľa ktorých je možné reklamovať tovar sú uvedené v Článku 11 VOP REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY.

Všetky Záručné opravy produktov, ktoré ponúkame v našom obchode World's, sa uplatňujú a riešia výhradne Autorizovanými Záručnými a pozáručnými servisnými strediskami výrobcu daného produktu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako vyriešiť Vašu reklamáciu, je kontaktovať nás na E-Mail: support@worlds.sk alebo na tel. č. +421 907 837 484 a všetko vybavíme za Vás.
Treba však vedieť, že aj z Vašej strany sú potrebné niektoré povinnosti. Váš tovar, ktorý chcete odoslať do Servisného strediska na Reklamáciu, treba dostatočne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nemusíte mať pôvodný obal, pokiaľ ho už nemáte, stačí aj primeraný tomu pôvodnému s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Do zásielky vložte prosím doklad o kúpe a krátky popis závady, aby technik vedel, na čo sa má v prvom rade zamerať. Stačí napísaný aj rukou.
My Vám na Vašu adresu, ktorú určíte a v deň, ktorý určíte, zašleme kuriéra prepravnej spoločnosti, ktorý od Vás preberie tovar na Reklamáciu a vydá Vám o prevzatí tovaru potvrdenie.

Pokiaľ je to pre Vás výhodnejšie a jednoduchšie, môžete priamo využiť služby Servisného strediska a Váš tovar reklamovať priamo v Servisnom stredisku. Pokiaľ neviete nájsť Autorizované Servisné stredisko pre Váš tovar, neváhajte nás kontaktovať a potrebné údaje Vám zašleme, alebo Reklamáciu vybavíme za Vás. Kuriér prepravnej spoločnosti príde priamo ku Vám, na adresu, ktorú si určíte a v deň, ktorý si určíte. Po vyriešení Reklamácie Vám kuriér prepravnej spoločnosti doručí Váš tovar.

V prípade, pokiaľ reklamujete veľký tovar, ako sú napr. televízory, práčky, chladničky a podobne, môžete kontaktovať priamo Autorizované servisné stredisko a popísať Váš problém s produktom. Autorizovaný servis Vám poskytne všetky potrebné odborné informácie a bude Vás informovať, či ide naozaj o vadu a či je ju možné odstrániť svojpomocne, k čomu Vám poskytne potrené informácie, alebo ide o vadu, u ktorej je nutné zahájiť Reklamačné konanie. Pokiaľ je nutné zahájiť Reklamačné konanie, autorizované servisné strediská v prípade veľkých spotrebičov ponúkajú výjazd technika, ktorý vadu odstráni na mieste, alebo určí vadu a vadu v zákonnej lehote autorizované stredisko odstráni neskôr. Výjazd technika, pokiaľ ide o oprávnenú závadu a tovar je v Záruke, nie je spoplatňovaný a je zdarma.

Pokiaľ sa rozhodnete vyriešiť Reklamáciu priamo cez Autorizované servisné stredisko, presvedčte sa prosím, či pre Váš tovar existuje Autorizovaný záručný, prípadne pozáručný servis, ktorý je uvedený v zozname na tejto stránke ZOZNAM SERVISNÝCH PARTNEROV, prípadne nás kontaktujte o potrebné informácie.

Informácie o postupoch vybavenia Reklamácie sú uvedené aj na stránke ZOZNAM SERVISNÝCH PARTNEROV.

Pokiaľ ste zakúpili Vaše zariadenie, tovar alebo službu na webovej lokalite internetového obchodu WORLD'S a existuje Autorizované Záručné stredisko uvedené v Zozname servisných partnerov a ak je to pre Vás výhodnejšie, môžete si uplatniť Reklamáciu priamo v tomto stredisku.

Pokiaľ sa tak rozhodnete, postupujte prosím podľa pokynov Servisného strediska. Najjednoduchšie je však využiť našu podporu a kontaktovať priamo nás a Reklamáciu vybavíme za Vás.

Vaše zariadenie neposielajte ku nám skôr ako nás budete kontaktovať za účelom Reklamácie. Kuriér prepravnej spoločnosti si príde tovar vyzdvihnúť ku Vám a vydá Vám potvrdenie o prevzatí. Zásielky na Dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.

Kuriér príde prevziať Vaše zariadenie ku Vám v deň, ktorý si určíte a po vybavení Reklamácie Vám kuriér Vaše zariadenie doručí na Vašu adresu.

Pokiaľ sa rozhodnete uplatniť si Reklamáciu priamo u Servisného strediska, postupujte podľa týchto pokynov.

Kontaktujte prosím príslušné servisné stredisko a postupujte podľa ich pokynov.
Vždy je však dôležité, aby ste ešte predtým, ako chcete uplatniť svoju Reklamáciu a kontaktovať Záručný servis, mali pripravený:
- doklad o kúpe, teda Faktúru alebo pokladničný doklad z registračnej pokladne,
- sériové číslo zariadenia, tovaru alebo služby,
- popis závady.
Ak na Faktúre, prípadne Dodacom a Záručnom liste alebo pokladničnom doklade nie je uvedené Sériové číslo, odpíšte si ho prosím zo zariadenia.
Vaše zariadenie pred odoslaním do servisu je potrebné dostatočne zabaliť aby nešlo k jeho poškodeniu pri preprave. Nemusíte mať originálny obal, pokiaľ ho už nemáte, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Do obalu prosím priložte Váš doklad o kúpe a krátky popis závady, stačí aj napísaný rukou, aby technik vedel, na čo sa má najskôr zamerať.

Nezabudnite prosím, vždy viditeľne označiť zásielku prideleným číslom RMA, ktoré Vám poskytne Záručné stredisko, alebo Vám ho pridelíme my.

Číslo RMA ( Return Material Autorization = autorizácia vráteného tovaru ), je pridelené ku každej reklamácií produktu, ktorý je ďalej pod týmto číslom vedené v ETHOS Technology. Pri vytvorení reklamácie, si číslo RMA uschovajte - ľahšie je reklamácia dohľadaná a kontrolovaná.

Objednanie si kuriéra na prepravu do Záručného servisu.
Odvoz a dovoz Vášho zariadenia ku Vám je bezplatný a hradený servisným strediskom. Pokiaľ tomu tak nie je, sumu za prepravu Vášho zariadenia do Servisného strediska na Reklamáciu a naspäť ku Vám, uhradíme. V tomto prípade nás kontaktujte.

Pokiaľ výrobok nemá autorizovaný servis, alebo je neopraviteľný, tak reklamáciu rieši ETHOS Technology, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu WORLD'S.

Pokiaľ máte akékoľvek ťažkosti pri nahlasovaní Reklamácie v niektorom Záručnom stredisku, neváhajte nás kontaktovať na E-mail: support@worlds.sk alebo na tel. č. +421 907 837 484 a vybavíme všetko za Vás.

V súlade so Zákonom č. 391/2015 Z. z. o Alternatívnom riešení sporov, máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom akým sme vybavili Vašu Reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva Spotrebiteľa. Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len návrh ) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke

Platforma na Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedenýtu: Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu si môžete stiahnuť kliknutím na tento Odkaz Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov On-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov On-line

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 Eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

Back to Top