Kategórie

ZOZNAM SERVISNÝCH PARTNEROV

Predtým ako chcete uplatniť svoju Reklamáciu, môžete sa prosím presvedčiť, či pre Váš výrobok existuje Autorizovaný záručný, prípadne pozáručný servis, ktorý je uvedený v zozname na tejto stránke. Uvádzame zoznam len tých najznámejších Autorizovaných servisných stredísk.
Pokiaľ ste zakúpili Vaše zariadenie, tovar alebo službu na webovej lokalite internetového obchodu WORLD'S a existuje Autorizované Záručné stredisko uvedené v zozname nižšie a ak je to pre Vás výhodnejšie, môžete si uplatniť Reklamáciu priamo v tomto stredisku. Pokiaľ sa tak rozhodnete, postupujte prosím podľa pokynov Servisného strediska.

Všetky Záručné opravy produktov, ktoré ponúkame v našom obchode World's, sa uplatňujú a riešia výhradne Autorizovanými Záručnými a pozáručnými servisnými strediskami výrobcu daného produktu.

Pokiaľ neviete nájsť Autorizované servisné stredisko pre Vaše zariadenie, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Najjednoduchšie je však využiť našu podporu a kontaktovať priamo nás a Reklamáciu vybavíme za Vás.

Vaše zariadenie neposielajte ku nám skôr ako nás budete kontaktovať za účelom Reklamácie. Kuriér prepravnej spoločnosti si príde tovar vyzdvihnúť ku Vám a vydá Vám potvrdenie o prevzatí. Zásielky na Dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.

Kuriér prepravnej spoločnosti príde prevziať Vaše zariadenie ku Vám v deň, ktorý si určíte a po vybavení Reklamácie Vám kuriér Vaše zariadenie doručí na Vašu adresu. O prevzatí Vášho tovaru do Reklamácie Vám kuriér prepravnej spoločnosti vydá potvrdenie.

V prípade, pokiaľ reklamujete veľký tovar, ako sú napr. televízory, práčky, chladničky a podobne, môžete kontaktovať priamo Autorizované servisné stredisko a popísať Váš problém s produktom. Autorizovaný servis Vám poskytne všetky potrebné odborné informácie a bude Vás informovať, či ide naozaj o vadu a či je ju možné odstrániť svojpomocne, k čomu Vám poskytne potrené informácie, alebo ide o vadu, u ktorej je nutné zahájiť Reklamačné konanie. Pokiaľ je nutné zahájiť Reklamačné konanie, autorizované servisné strediská v prípade veľkých spotrebičov ponúkajú výjazd technika, ktorý vadu odstráni na mieste, alebo určí vadu a vadu v zákonnej lehote autorizované stredisko odstráni neskôr. Výjazd technika, pokiaľ ide o oprávnenú závadu a tovar je v Záruke, nie je spoplatňovaný a je zdarma.

Pokiaľ sa rozhodnete uplatniť si Reklamáciu priamo u Servisného strediska, postupujte podľa týchto pokynov.

Kontaktujte prosím príslušné servisné stredisko a postupujte podľa ich pokynov.
Vždy je však dôležité, aby ste ešte predtým, ako chcete uplatniť svoju Reklamáciu a kontaktovať Záručný servis, mali pripravený:
- doklad o kúpe, teda Faktúru alebo pokladničný doklad z registračnej pokladne,
- sériové číslo zariadenia, tovaru alebo služby,
- popis závady.
Ak na Faktúre, prípadne Dodacom a Záručnom liste alebo pokladničnom doklade nie je uvedené Sériové číslo, odpíšte si ho prosím zo zariadenia.
Vaše zariadenie pred odoslaním do servisu je potrebné dostatočne zabaliť aby nešlo k jeho poškodeniu pri preprave. Nemusíte mať originálny obal, pokiaľ ho už nemáte, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Do obalu prosím priložte Váš doklad o kúpe a krátky popis závady, stačí aj napísaný rukou, aby technik vedel, na čo sa má najskôr zamerať.

Nezabudnite prosím, vždy viditeľne označiť zásielku prideleným číslom RMA, ktoré Vám poskytne Záručné stredisko, alebo Vám ho pridelíme my.

Číslo RMA ( Return Material Autorization = autorizácia vráteného tovaru ), je pridelené ku každej reklamácií produktu, ktorý je ďalej pod týmto číslom vedené v ETHOS Technology. Pri vytvorení reklamácie, si číslo RMA uschovajte - ľahšie je reklamácia dohľadaná a kontrolovaná.

Objednanie si kuriéra na prepravu do Záručného servisu. Odvoz a dovoz Vášho zariadenia ku Vám je bezplatný a hradený servisným strediskom. Pokiaľ tomu tak nie je, Vám sumu za prepravu Vášho zariadenia do Servisného strediska na Reklamáciu a naspäť ku Vám, uhradíme. V tomto prípade nás kontaktujte.

Pokiaľ výrobok nemá autorizovaný servis, alebo je neopraviteľný, tak reklamáciu rieši ETHOS Technology, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu WORLD'S.

Pokiaľ máte akékoľvek ťažkosti pri nahlasovaní Reklamácie v niektorom Záručnom stredisku, neváhajte nás kontaktovať na E-mail: support@worlds.sk alebo na tel. č. +421 907 837 484 a vybavíme všetko za Vás.

V súlade so Zákonom č. 391/2015 Z. z. o Alternatívnom riešení sporov, máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom akým sme vybavili Vašu Reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva Spotrebiteľa. Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len návrh ) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke

Platforma na Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedenýtu: Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu si môžete stiahnuť kliknutím na tento Odkaz Vzorový formulár na Alternatívne riešenie sporu

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov On-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
Platforma - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov On-line

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 Eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

ACER

Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika, Kontaktný telefón servisného centra: 02/49207070
Servis Acer bude komplexne riešiť záručné i pozáručné servisné prípady. V prípade poruchy Vášho produktu Acer vždy najprv telefonicky kontaktujte servisné centrum na nižšie uvedenom čísle, v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00. Váš produkt nie je nutné odovzdať osobne v spoločnosti Acer pre uplatnenie Záručnej alebo pozáručnej opravy. Dopravu Vášho produktu do Záručnej opravy a späť ku Vám zabezpečuje bezplatne Acer.
Operátor Vás bude informovať o ďalšom postupe. Prosíme, pre rýchle vyriešenie telefonátu majte pripravené sériové číslo reklamovaného výrobku a u záručnej opravy aj nákupný doklad.
Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Reklamáciu on-line môžete zadať na webovej lokalite: http://customercare.acer-euro.com/

Telefón Call Centrum:
Česká republika: +420 531 027 777
Slovensko: +421 2 4920 7070

Možnosť nahlásenia Reklamácie na E-mail: service_brno@acer-euro.com

Pokyny pre správne zaslanie a zabalenie produktu: http://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/packaging

URL Adresa s Informáciami: http://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/service-contact

Batérie u notebookov patria medzi spotrebný tovar a platí u nich minimálne 6 mesačná Záruka. Prípadné reklamácie pri strate alebo poklesu kapacity po tejto dobe môžu byť zamietnuté z dôvodu prekročenia životnosti produktu.

Zákazník preberá zodpovednosť za zálohu svojich dát. Za prípadnú stratu dát neručíme! V prípade, že chyba bola spôsobená SW problémom, bude Vám účtovaná čiastka 64,37,- € za obnovu operačného systému (tzv. Recovery), prípadne bude zariadenie vrátené späť bez obnovy za poplatok 34.85,- € (preprava, poistenie a manipulácia). Pokiaľ potrebujete asistenciu pri obnove operačného systému, kontaktujte, prosím, Call Centrum Acer. Ak oprava (v súlade so záručnými podmienkami) nebude uznaná ako záručná, bude Vám na opravu zariadenia zaslaná cenová ponuka. V prípade jej odmietnutia Vám bude účtovaný poplatok 34,85,- € (preprava, poistenie a manipulácia).

AOC

Záručné opravy produktov značiek AOC zabezpečuje spoločnosť Asupport, s.r.o..

Informácie na webovej lokalite: Asupport, s.r.o.

Kontakt
asupport s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
Tel: +421 911 792 034
Tel: +421 2 5262 6557
Fax: +421 2 5262 6559
E-mail: asupport@asupport.sk

Dopravu Vášho produktu do Záručnej opravy a späť ku Vám zabezpečuje bezplatne asupport s.r.o.
Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Objednanie odvozu zariadenia do Záručnej opravy a podmienky záručných opráv http://www.asupport.sk/pickup.php

APC

Reklamácia sa nahlasuje vyplnením webového formulára na adrese: http://www.apc.com/cz/cs/support/contact/ask_apc.cfm

Zákazník obdrží nový kus výrobku a následné odošle svoj chybný kus. Dopravu zabezpečí kuriérská služba bezplatne.
Doprava UPS v záruke je zadarmo! Zelená linka technickej podpory bola nahradená novou telefónnou linkou Zákaznickeho centra Schneider Electric. Pokiaľ zákazník zavolá na nové číslo, musí zvoliť príslušnú voľbu a bude spojený s pracovníkom Technickej podpory APC.

Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Zákaznícke centrum
+421 2 4552 4010

 • pre technické informácie o našich produktoch stlačte 1,
 • pre logistické informácie o vašich objednávkach stlačte 2,
 • pre informácie o produktoch APC by Schneider Electric stlačte 3,
 • pre spojenie s recepciou stlačte 4.

Centrum starostlivosti o zákazníkov: http://www.schneider-electric.sk/sites/slovakia/sk/support/contact/customer-care-contact.page

Kontakt:
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., Karadžičova 16, Bratislava 821 08
Tel.: 02 - 45 52 40 10
Fax: 02 - 45 52 40 00
E-mail: sk.schneider@schneider-electric.com

Obchodné pobočky:

Košice:
Schneider Electric Slovakia spol. s r.o., Letná 42, 040 01 Košice
Tel.: 055 - 623 01 24, 623 01 25
Fax: 055 - 623 01 26

Žilina:
Schneider Electric Slovakia spol. s r.o., Jesenského 16, 010 01 Žilina
Tel.: 041 - 564 3617, 564 3619
Tel./Fax: 041 - 564 3616

APPLE

Poskytujeme bezplatný zvoz kuriérom ( do servisu a späť ) na všetky Apple produkty. Záručný servis poskytujeme v zmysle Apple záručných podmienok v súlade s SK legislatívou t.j. spotrebitelia občania = 24 mesačný záručný servis v ktoromkoľvek našom servisnom stredisku.

Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Servisné strediská
C.C.Computer s.r.o.,
Varšavská 11, 831 03 Bratislava 3
Tel.: +421 2 444 59 955
Tel.: +421 2 434 11 450
Tel.: +421 907 051 861
E-mail: servis@ccc.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.ccc.sk/objednavka-prepravy.html

SWISS, spol. s.r.o,
Bratislava
Wolkrova 2, 851 01  Bratislava – Petržalka
Tel. c.: 02/6720 2080
Fax c.: 02/6720 2081
E-mail:servis@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Banská Bystrica
Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/415 1768
Fax č.: 048/415 1769
E-mail: servisbb@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Košice
Gemerská 3, 040 11 Košice - Železníky
Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60
E-mail: serviske@swisshp.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.swissservice.sk/doprava

ASUS

Nahlásenie reklamácie treba uskutočniť vyplnením webového formuláru na adrese: https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ a riadiť sa následne pokynmi zo servisu. Bezplatnú dopravu zabezpečuje priamo od zákazníka a po oprave späť k zákazníkovi DPD.

Objednávka prepravy tovaru do Reklamácie, pripravte si Sériové číslo produktu, na webovej adrese: https://eu-rma.asus.com/pickup_europe/pickup.aspx?country=cz

Asus support: http://www.asus.com/cz/support

Kontakt na servis
ASUS Czech s.r.o., Na Rovince 887, 720 00 Ostrava-Hrabov
Tel.: CZ: +420 552 302 313
Tel.: SK: +421 232 162 621
E-mail: reklamace@asus.com.tw

BENQ

Záručné opravy produktov značiek BENQ zabezpečuje spoločnosť Asupport, s.r.o..

Informácie na webovej lokalite: Asupport, s.r.o.

Kontakt

asupport s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
Tel: +421 911 792 034
Tel: +421 2 5262 6557
Fax: +421 2 5262 6559
E-mail: asupport@asupport.sk

Dopravu Vášho produktu do Záručnej opravy a späť ku Vám zabezpečuje bezplatne asupport s.r.o.
Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Objednanie odvozu zariadenia do Záručnej opravy a podmienky záručných opráv: http://www.asupport.sk/pickup.php

BOSCH

Reklamácie BOSCH sa vybavujú priamo cez predajcov, ktorých si zákazník vyhľadá prostredníctvom lokátora. Zákazník môže doručiť reklamáciu vo vlastnej réžií priamo do servisu, po oprave bude reklamácia poslaná späť zákazníkovi.
Ak využije predajcu /lokátor/, doručí kompletný tovar vo vlastnej réžií vybranému predajcovi, ten ostatné zariadi.
Požadované doklady: nákupný doklad musí byť kópia faktúry, alebo pokladničného bloku.

Link na servisné informácie: http://www.bosch-professional.com/sk/sk/professional/service/service.html

Link pre vyhľadanie predajcu - lokátor: http://www.bosch-professional.com/sk/sk/dl/dealerlocator/dealersearch/

BROTHER

Servisné strediská

AXASOFT, a.s.,
Radničné námestie 4, 821 05 BRATISLAVA

Príjem a výdaj tovaru: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Tel.: +421-2-4829 4201
E-mail: servisba@axasoft.eu
Informácie na webovej lokalite: http://www.axasoft.eu/o-spolocnosti/kontakt/servis.html

Tlačiarne KYOCERA: +421-918-702 793
Tlačiarne BROTHER: +421-918-702 796
Projektory Epson: +421 2 327 86 682

HOTLINE pre EPSON v SR:
Tel.: +421 2 327 86 682
E-mail: hotline@printtrade.sk

Print Trade, s.r.o.
Lučenec
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 918 789 208, klap.126
Otázky na servis, hotline
Tel.: +421 915 887 600, klap. 114
Tel.: +421-47-4331082
Fax.: +421-47-4331081
E-mail: Juraj.Kucera@printtrade.sk
E-mail: Nikoleta.Kucerova@primeservice.sk

 • Kontaktujte servisné oddelenie na tel. č. 047-433 1517 kl.124, kde sa servisný technik pokúsi vyriešiť Váš problém. Ak sa problém nepodarí odstrániť, zavolajte prosím do Prime Service s.r.o. a objednajte si dopravu na tel.č. 047-433 15 17 kl.126, alebo na E-mailovej adrese: servis@epsonservis.sk.
 • Zariadenie pripravte na prepravu v pôvodnom obale, s nainštalovanými náplňami, alebo tonermi. Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru, alebo pokladničný blok, prípadne potvrdený Záručný list).
 • Prepravná spoločnosť si vyzdvihne zariadenie do 24 hodín (v pracovné dni). Dopravu do servisu hradí servisné stredisko.
 • Doba záručnej opravy je maximálne do 30 pracovných dní.
 • Po vykonaní opravy servisné stredisko odošle zariadenie späť zákazníkovi. Dopravu k zákazníkovi hradí servisné stredisko.
 • V prípade, že sa jedná o záručnú opravu a nebude uznaná záruka, navrhneme Vám riešenie problému.

Print Trade
Bratislava
Šancova 48, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 524 966 16
Fax.: +421 2 524 986 42
E-Mail: bratislava@printtrade.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.epsonservis.sk/news.php

VSP DATA, a.s.
VSP DATA SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3 , 831 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 245 691 375
E-mail: epson@vspdata.cz
E-mail: info@vspdatask.sk

VSP DATA, a.s.
Service Park, Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 511
E-mail: gsmservis@vspdata.cz

VSP DATA a.s.
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 272 103 340
E-mail: gsmservis@vspdata.cz

Informácie o zaslanie zariadenia do opravy u VSP DATA s.r.o.: http://web.vspdata.cz/brother

CANON

Servis tlačiarne - osobné kopírky, fax s laserovou tlačou, fax s atramentovou tlačou, skener, atramentová tlačiareň, laserová tlačiareň, atramentové multifunkčné zariadenie, laserové multifunkčné zariadenie, kalkulačky.

Kontakt
Český servis, a.s.

Varšavská 11, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 244 459 955
Tel.: +421 243 411 450
Fax: +421 243 411 449
E-mail: bratislava@ceskyservis.cz

Informácie na webovej lokalite o podmienkach uplatnenia reklamácie a objednania dopravy: http://www.ceskyservis.cz/kontakty/bratislava/

Digitálna technika - servis fotografickej techniky a videotechniky.

Kontakt
PRO.Laika, spol. s.r.o.
Palackého 12, 811 01 Bratislava
Tel.: 02 5464 7792
E-mail: prijem@prolaika.sk

Informácie na webovej lokalite o podmienkach uplatnenia reklamácie a objednania dopravy: http://www.prolaika.sk/servis.xhtml

DELL

V prípade poruchy Vášho zariadenia prosím kontaktujte linku technickej podpory spoločnosti Dell v pracovný deň do 16:00 na telefónnom čísle +421 2 57 50 83 03.
Po spojení s operátorom linky technickej podpory je potrebné uviesť sedemmiestny kód - Service Tag, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
Po overení zariadenia operátor prevedie identifikáciu poruchy a v prípade potreby zabezpečí vyslanie servisného technika spolu s potrebným náhradným dielom priamo na požadovanú adresu. Technik Vás bude pred príjazdom na miesto určenia telefonicky kontaktovať a upresní čas opravy.
Zvoz Vášho zariadenia do reklamácie zabezpečuje spoločnosť Dell.

DIGIPRO

eD'system Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 21, 831 04Bratislava
Tel.: +421-2-4959 1188
Fax: +421-2-49591010
E-mail: bbakica@edsystem.sk

EATON

Spôsob záručného servisu zariadení Eaton

Vlastník nefunkčného zariadenia objedná na náklady spoločnoti Europea Group prepravu u prepravcu ReMax Courier Service na
Tel. číslach: 02/491053-55, 57, 58, 59.
(Riadi sa pokynmi prepravcu.) Kuriéra je možné objednať aj na E-mail adrese: INFO@REMAX.SK
Zariadenie je nutné do servisu zaslať zabalené (najlepšie v originálnom obale), s fotokópiou nadobúdacieho dokladu, označené štítkom:
Europea Group spol. s r.o.
Šípová 3/a, Bratislava 821 07
Tel.: 02/45525373, 4,5

:: Typ zariadenia,
:: Výrobné číslo,
:: Dátum nadobudnutia,
:: Meno – spoločnosť reklamujúceho,
:: Presná adresa a kontakt na osobu pre spätné zaslanie zariadenia,
:: Kontaktná emailová adresa,
:: Tel. kontakt.

Môžete aj naskenovať nadobúdací doklad a dopísať chýbajúce informácie. V prípade čitateľnosti všetkých potrebných údajov stačí poslať takýto naskenovaný dokument na E-mail adresu: europea@europea.sk
Opravené alebo nové zariadenie Vám bude zaslané priamo zo servisného strediska.
Záručná doba záložných zdrojov Eaton je 24 mesiacov od dátumu vystavenia dodacieho listu.
Informácie na webovej lokalite: http://www.europea.sk/index.html

EIZO

Pri podozrení na poruchu LCD EIZO kontaktujte nás na
E-mail: support@worlds.sk
alebo na Tel. č. +421 907 837 484
alebo priamo na výrobcu
Tel.: +420 222 319 711
Mobil: +420 723 448 935

Záručné podmienky pre monitory Eizo:
https://www.eizo.cz/podpora-a-servis/technicka-podpora/zarucni-podminky/

Technická podpora:
https://www.eizo.cz/podpora-a-servis/technicka-podpora/

Kontakt
https://www.eizo.cz/o-spolecnosti-eizo/kontakty/

Servisné stredisko EIZO Europe GmbH pre CZ, SK
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 711
Mobil: +420 723 448 935
E-mail: miroslav.svec@eizo.com

EPSON

Servisné strediská

AXASOFT, a.s.
Radničné námestie 4, 821 05 BRATISLAVA

Príjem a výdaj tovaru: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Tel.: +421-2-4829 4201
E-mail: servisba@axasoft.eu
Informácie na webovej lokalite: http://www.axasoft.eu/o-spolocnosti/kontakt/servis.html

Tlačiarne KYOCERA: +421-918-702 793
Tlačiarne BROTHER: +421-918-702 796
Projektory Epson: +421 2 327 86 682

HOTLINE pre EPSON v SR:
Tel.: +421 2 327 86 682
E-mail: hotline@printtrade.sk

Print Trade, s.r.o.
Lučenec
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 918 789 208, klap.126
Otázky na servis, hotline
Tel.: +421 915 887 600, klap. 114
Tel.: +421-47-4331082
Fax.: +421-47-4331081
E-mail: Juraj.Kucera@printtrade.sk
E-mail: Nikoleta.Kucerova@primeservice.sk

 • Kontaktujte servisné oddelenie na tel. č. 047-433 1517 kl.124, kde sa servisný technik pokúsi vyriešiť Váš problém. Ak sa problém nepodarí odstrániť, zavolajte prosím do Prime Service s.r.o. a objednajte si dopravu na tel.č. 047-433 15 17 kl.126, alebo na E-mailovej adrese: servis@epsonservis.sk.
 • Zariadenie pripravte na prepravu v pôvodnom obale, s nainštalovanými náplňami, alebo tonermi. Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru, alebo pokladničný blok, prípadne potvrdený Záručný list).
 • Prepravná spoločnosť si vyzdvihne zariadenie do 24 hodín (v pracovné dni). Dopravu do servisu hradí servisné stredisko.
 • Doba záručnej opravy je maximálne do 30 pracovných dní.
 • Po vykonaní opravy servisné stredisko odošle zariadenie späť zákazníkovi. Dopravu k zákazníkovi hradí servisné stredisko.
 • V prípade, že sa jedná o záručnú opravu a nebude uznaná záruka, navrhneme Vám riešenie problému.

Print Trade
Bratislava
Šancova 48, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 524 966 16
Fax.: +421 2 524 986 42
E-Mail: bratislava@printtrade.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.epsonservis.sk/news.php

VSP DATA SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 245 691 375
E-mail: epson@vspdata.cz
E-mail: info@vspdatask.sk

Informácie o zaslanie zariadenia do opravy u VSP DATA SK s.r.o.: http://web.vspdata.cz/slovakia/index.php/epson

EVOLVEO

Autorizovaný servis na všetky produkty

Kontakt
T & V Servis
Záhorácka 27, 901 01 Malacky, Slovenská republika
Tel.: 0914 117 466, 0904 217 793
E-mail: servis@tavservis.com
Informácie na webovej lokalite: http://www.tavservis.com/

FUJITSU-SIEMENS

Servisné strediská

Monitory
C.C.Computer s.r.o.

Varšavská 11, 831 03 Bratislava 3
Tel.: +421 2 444 59 955
Tel.: +421 2 434 11 450
Tel.: +421 907 051 861
E-mail: servis@ccc.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.ccc.sk/objednavka-prepravy.html

Notebooky, PC a ostatné
SWISS, spol. s.r.o
Bratislava
Wolkrova 2, 851 01  Bratislava – Petržalka
Tel. c.: 02/6720 2080
Fax c.: 02/6720 2081
E-mail:servis@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Banská Bystrica
Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/415 1768
Fax č.: 048/415 1769
E-mail: servisbb@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Košice
Gemerská 3, 040 11 Košice - Železníky
Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60
E-mail: serviske@swisshp.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.swissservice.sk/doprava

GARMIN

Servisné stredisko pre Slovensko:
CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina,
tel: +421 41 700 2900, -01, -02,
fax: +421 41 763 2616
E-mail: servis@garmin.sk

UPOZORNENIE:
Na túto adresu je možné zasielať servisné zásielky kuriérnou službou alebo poštou.

Bezplatná linka HOTLINE je určená pre zákazníkov Garmin
PO - PIA: 8:00 - 18:00 HOD
Tel.: 0800 135 000
E-mail: hotline@garmin.sk

Servisné Záručné a Pozáručné podmienky: http://www.garmin.sk/default.asp?inc=inc/servis.htm&tm=6

Ako sprievodný list prosím priložte vytlačeny vyplnený formular RMA, ktorý nájdete po prihlásení v sekcii: Moje dokumenty /RMA - vytvorenie novej reklamácie na našej stránke.

Výrobok na servis zasielajte riadne mechanicky a hygienicky očistený. V opačnom prípade môže byť výrobok servisným strediskom odmietnutý.

Záručné a reklamačné podmienky.

Na výrobky distribuované prostredníctvom spoločnosti CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina sa vzťahuje záruka na vady materiálu a funkčnosť prístroja po dobu dvoch rokov od zakúpenia koncovým zákazníkom. Počas tejto doby sa distribútor zaväzuje k prevedeniu bezplatnej opravy alebo výmene vadného dielu, na ktorom nastane porucha  v rámci bežného používania v súlade s návodom k obsluhe.

Za neoprávnenú reklamáciu tovaru bude účtovaný poplatok vo výške preukázateľných nákladov - minimálne však 20,- € s DPH.

GENIUS

Za účelom prihlásenia Reklamácie produktov Genius musíte mať vytvorené konto.
Vaše konto pre zadanie Reklamácie si môžete vytvoriť TU:
https://rma.fixit-service.com/

Tel.: 047/5812396

Nápoveda k vytvorenie Reklamácie: https://rma.fixit-service.com/rma/document

GOCLEVER

Zariadenie, ktoré sa podľa Záručných podmienok opravuje v servisnom stredisku, je možné zaslať na adresu servisného strediska. Pokiaľ zašlete svoje zariadenie v Záručnej dobe poštou alebo kuriérnou službou (aj tu je však povinná registrácia reklamácie opravy), uhrádzate iba dopravné poplatky do servisného strediska. Opravené zariadenie Vám Goclever servis zašle späť na svoje náklady.

Kontakt
Náměstí Svobody 71, Jemnice 675 31
Tel.: +420 546 606 021
E-mail: servis@gocleverservis.cz

Záručné podmienky a objednanie prepravy: http://www.gocleverservis.cz/

Tel. číslo pre Hotline CZ +420 546 606 021
Tel. číslo pre Hotline SK +421 220 266 051

HANNSPREE

Zvoz treba nahlásiť na nižšie uvedenom kontakte:
Slovakia NBSERVIS
Tel.: +420 232 232 232
E-mail: hannspree@nbservis.cz

Informácie o záruke a technickej podpore: http://www.hannspree.eu/cz/warranty/

HEWLETT PACKARD

Servisné strediská

SWISS

Pobočky

SWISS, spol. s.r.o, Bratislava, Wolkrova 2, 851 01  Bratislava – Petržalka
Tel. c.: 02/6720 2080
Fax c.: 02/6720 2081
E-mail:servis@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o, Banská Bystrica, Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/415 1768
Fax č.: 048/415 1769
E-mail: servisbb@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o, Košice, Gemerská 3, 040 11 Košice - Železníky
Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60
E-mail: serviske@swisshp.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.swissservice.sk/doprava

DATALAN, a.s.

Pobočky

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača
DATALAN, a. s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00
E-mail: servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800
E-mail: datalanbb@datalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s., Popradská 68, 04011 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
E-mail: datalanke@datalan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
E-mail: datalanza@datalan.sk
Informácie na webovej lokalite: https://www.datalan.sk/kontakt

PosAm

Pobočky

PosAm, spol. s r. o., Bratislava, Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 2 4923 9111
Servis: +421 2 4923 9387
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Banská Bystrica, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 48 4714 311
Servis: +421 48 4714 343
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Košice, Vozárova 5, 040 17 Košice, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 55 7241 700
Servis: +421 55 7241 720
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Levice, Nám. E.M.Šoltésovej 5, 934 01 Levice, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 36 6306 801
Servis: +421 55 7241 720
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Žilina, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 41 5005 713
Servis: +421 41 5005 715
E-mail: posam@posam.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.posam.sk/kontakt/servisne-strediska-a-zberne-miesta/

AutoCont SK a.s.

Pobočky

AutoCont SK a.s. Bratislava, Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Servis Tel.: +421 2 3278 8841
Fax: +421 2 3278 8825
Helpdesk MAGMA:
Tel.: +421 911 065 042,
Tel.: +421 903 557 136
E-mail: servis_ba@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-17:00

AutoCont SK a.s. Banská Bystrica, Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4148 771-772
E-mail: servis_bb@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:30

AutoCont SK a.s. Košice, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
Tel.: +421 55 6833 333, 6833 111
Servis Michalovce Tel.: +421 903 781 711
Fax: +421 55 6833 334, 6833 100
E-mail: servis_ke@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 7,30-16:30

AutoCont SK a.s. Trenčín, Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 7442 040, 7442 041
Fax: +421 32 7442 042
E-mail: servis_tn@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:00

AutoCont SK a.s. Prešov Strojnícka 1, 080 06 Prešov
Tel.: +421 51 7710 584
Fax: +421 51 7710 586
E-mail: servis_po@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 7:30-12:00, 13:00-16:00

AutoCont SK a.s. Žilina Bratislavská 29, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5114 301
Fax: +421 41 5114 320
Helpdesk MAGMA:
Tel.: +421 911 065 042,
Tel.: +421 903 557 136
E-mail: servis_za@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:30
Informácie na webovej lokalite: http://www.autocont.sk/kontakty/servisna-siet

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez: support@worlds.sk

HTC

Kontakt
VSP DATA SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 245 691 375
E-mail: info@vspdatask.sk

Informácie o zaslanie zariadenia HTC do opravy u VSP DATA SK s.r.o.: http://web.vspdata.cz/slovakia/

Formulár pre Záručnú opravu zariadenia HTC u VSP DATA SK s.r.o.: http://services.vspdata.cz/sk/htc/case-new/

Informácie o stave Vašej zákazky HTC u VSP DATA SK s.r.o.: http://services.vspdata.cz/case-info/

HUAWEI

Procedúry riešenia záručných reklamácií značky HUAWEI.

Reklamácie sa odosielajú do servisného strediska Telemax na vykonanie záručnej opravy formou objednania prepravy priamo v servisnom stredisku na E-mail adrese: SKrepairs@telemaxgsm.hu ktorá následne zabezpečí prepravu kuriérskou spoločnosťou GLS.

E-Mail musí obsahovať názov spoločnosti, adresu, kontaktné údaje, model reklamovaného mobilného telefónu, IMEI, popis závady.
Pre zistenie stavu Vašej zákazky, kontaktujte prosím servisné stredisko Telemax na E-mail adrese: SKrepairs@telemaxgsm.hu

Pokiaľ už máte vytvorené konto z Vašej predchádzajúcej zákazky na stránke servisného strediska (z predchádzajúcej spolupráce so servisným strediskom, kde sa v minulosti zasielali telefóny Samsung na záručné opravy), použite pre objednávku kuriéra daný už existujúci účet na stránke servisného strediska, kde je aj možnosť kontroly stavu svojej zákazky: http://www.telemaxgsm.com/

Po oprave prípadne zamietnutí reklamácie odosiela servisné stredisko reklamáciu späť na adresu odosielateľa. Všetky prepravné náklady spojené so Záručnou reklamáciou hradí servisné stredisko/výrobca.

Pre zákazníkov servisného strediska sú k dispozícii tieto kontakty:
Telemax GSM Szerviz Kft.
Kinizsi u. 2/B
2040 Budaörs
Hungary
E-mail: SKrepairs@telemaxgsm.hu

Podmienky uplatnenia Reklamácie
Výrobok nesmie niesť žiadne známky mechanického poškodenia,
Obchodné balenie nemusí byť kompletné (stačí mobilný telefón, batéria a batériový kryt), použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou,
Musí byť priložená kompletná servisná história (všetky protokoly o opravách),
Záručný list, prípadne doklad o kúpe s uvedeným názvom typu mobilného telefónu.

IBM

Spoločnosť CQ service, spol. s r.o. vykonáva pozáručný servis všetkých typov výpočtovej techniky (servery, PC, notebooky) a tlačiarní. Ako autorizovaný servisný partner IBM a Lenovo je oprávnený vykonávať Záručný servis zariadení týchto dvoch výrobcov. Spoločnosť CQ service, spol. s r.o. je oprávnená vykonávať servisné zásahy na serveroch IBM postavených na platforme Intel / AMD. Z portfólia výrobkov Lenovo spoločnosť vykonáva servisné zásahy na nasledujúcich radoch:
Lenovo ThinkPad
Lenovo ThinkCentre
Lenovo ThinkVision
Lenovo ThinkStation
Lenovo ThinkServer
Lenovo príslušenstvo - myši, web kamery, adaptéry, baterky, dokovacie stanice, atď.
Spoločnosť CQ service, spol. s r.o. vykonáva servis vo svojich priestoroch, prípadne na žiadosť zákazníka aj v priestoroch inštalácie.

Ak máte záujem o záručný alebo pozáručný servis, prečítajte si: Informácie ako postupovať

Kontakt
CQ service, spol. s r.o

Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2
Tel.: +421 2 48 20 49 11
Fax: +421 2 48 20 49 12
E-mail: cqservice@cqservice.sk

Servisné stredisko

DATALAN, a.s.

Pobočky

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača
DATALAN, a. s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00
E-mail: servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800
E-mail: datalanbb@datalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s., Popradská 68, 04011 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
E-mail: datalanke@datalan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
E-mail: datalanza@datalan.sk
Informácie na webovej lokalite: https://www.datalan.sk/kontakt

AutoCont SK a.s.

Pobočky

AutoCont SK a.s. Bratislava, Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Servis Tel.: +421 2 3278 8841
Fax: +421 2 3278 8825
Helpdesk MAGMA:
Tel.: +421 911 065 042,
Tel.: +421 903 557 136
E-mail: servis_ba@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-17:00

AutoCont SK a.s. Banská Bystrica, Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4148 771-772
E-mail: servis_bb@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:30

AutoCont SK a.s. Košice, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
Tel.: +421 55 6833 333, 6833 111
Servis Michalovce Tel.: +421 903 781 711
Fax: +421 55 6833 334, 6833 100
E-mail: servis_ke@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 7,30-16:30

AutoCont SK a.s. Trenčín, Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 7442 040, 7442 041
Fax: +421 32 7442 042
E-mail: servis_tn@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:00

AutoCont SK a.s. Prešov Strojnícka 1, 080 06 Prešov
Tel.: +421 51 7710 584
Fax: +421 51 7710 586
E-mail: servis_po@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 7:30-12:00, 13:00-16:00

AutoCont SK a.s. Žilina Bratislavská 29, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5114 301
Fax: +421 41 5114 320
Helpdesk MAGMA:
Tel.: +421 911 065 042,
Tel.: +421 903 557 136
E-mail: servis_za@autocont.sk
Prevádzková doba:
Po-Pia: 8:00-16:30
Informácie na webovej lokalite: http://www.autocont.sk/kontakty/servisna-siet

Konica Minolta

Servisné strediská

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

Informácie na webovej lokalite: http://www.konicaminolta.sk/sk/business-solutions/spolocnost/kontakty.html

Pobočky:
Bratislava
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 850 166 177
Dostupnosť linky: Po–Pia.: 7:30 - 17:00
Fax: +421 2 6828 2313
E-mail: info@konicaminolta.sk
Servisné stredisko:
Galvaniho 17/C (prízemie)
821 04 Bratislava
PRÍJEM A VÝDAJ ZÁKAZIEK
Po – Št: 7:30 - 16:00
Pia: 7:30 - 14:00

Banská Bystrica
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 850 166 177
Dostupnosť linky: Po–Pia 7:30 - 17:00
Fax: +421 2 6828 2313
E-mail: info@konicaminolta.sk
Servisné stredisko:
Po – Pia 7:30 - 16:00

Žilina
Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina
Tel.: +421 850 166 177
Dostupnosť linky: Po–Pia 7:30 - 17:00
Fax: +421 2 6828 2313
E-mail: info@konicaminolta.sk
Servisné stredisko:
Po – Pia: 7:30 - 16:00

Košice
Dunajská 7, 040 01 Košice
Tel.: +421 850 166 177
Dostupnosť linky: Po–Pia: 7:30 - 17:00
Fax: +421 2 6828 2313
E-mail: info@konicaminolta.sk
Servisné stredisko:
Po – Pia 7:30 - 16:00

KRUPS

Servisné strediská

Banská Bystrica
Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis, Internátna 24 (Astra), 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048 4135 535
Fax: 048 4135 521
E-mail: elspo@slovanet.sk

Autorizovaný záručný a pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Bosch, Siemens, Zelmer, Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups, Eta, Philips, Braun, Concept, Ufesa, Wterm
Pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Delonghi, Electrolux, Zanussi, AEG, Progress, Gorenje, Saeco
Informácie na webovej lokalite: http://www.elektroobchod-elspo.sk/

Žilina
ELP - Eva Kašová, Predmestská 55, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 26 41
Mobil: 0904 484 375
Mobil: 0908 927 586
E-mail: elp-evakasova@pobox.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Tefal, Moulinex, Lagostina, Fagor, Tatramat, Stiebel Eltron, Teka, Rowenta, Dražice, Attack, Protherm, Gorenje, Mora, Hakl, Baumatic, Romo, Ferroli.
Informácie na webovej lokalite: http://www.elp-servis.sk/kontakt/

Komárno
LASER Komárno, spol. s r. o., prevádzka: Mesačná 20, 945 01 Komárno
Tel: +421 35 7702688
E-mail: obchod@laser-kn.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Elektrolux, AEG, Zanussi, Nobilia, Bosch, Siemens, Zelmer, Beko, Blomberg, LG, Candy, Concept, Fagor, Teka, Thor, Tefal, Moulinex, Lagostina, Rowenta.
Informácie na webovej lokalite: http://www.laser-kn.sk/content/7-zarucne-a-pozarucne-opravy-spotrebicov

Trenčín
ESON spol. s r.o.
Záručný a pozáručný servis elektrospotrebičov do domácnosti – vysávače, žehličky, hriankovače, mixéry, kávovary, kuchynské roboty, varné kanvice, ručné šľahače, elektrické ohrievače vody – bojlery.
Kontakt
Železničná 7281/16A, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 907 664 295
E-mail: eson@stonline.sk

MARTON SERVIS

Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex, Whirpool, Ignis, LG, Amica, Indesit, Ariston, Candy, Tatramat, Haier, Hoover, Philco, Baukchnet, Mora.

Pobočky

Prešov
Marton servis Prešov, Baštová 47, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7723 487
Mobil: +421 907 137 334
Fax: +421 51 7758 2441
E-mail: martonservis@nextra.sk

Košice
Marton servis, Hlinkova 21, 040 01 Košice
Autorizovaný servis výhradne značiek AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex a Krups.
Tel.: +421 55 6337 921
Mobil: +421 905 759 428
E-mail: servismarton@nextra.sk

Lipany
Marton servis, Námestie sv. Martina 6, 082 71 Lipany
Tel.: +421 51 4572 865
Mobil: +421 907 462 988
E-mail: lipany@martonservis.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.martonservis.sk/-kontakty

ERVO Servis prevádzka Trnava
Záručný a pozáručný servis značiek AEG, Amica, Candy, Electrolux, Haier, Hoover, LG, Zanussi, Fagor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, Concept, Philco.
ERVO Servis, Na hlinách 47/A, 917 01 Trnava
Tel.:033 550 2078
Mobil: 0903 628 642
E-mail:ervoservis@gmail.com

ERVO Servis prevádzka Nitra
V Nitre poskytujeme Záručný a pozáručný servis značiek Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina.
ERVO Servis, Farská 52, 949 01 Nitra
Tel.:0911 628 643
E-mail: ervoservis.nitra@gmail.com

Informácie na webovej lokalite: http://www.ervoservis.sk/

KYOCERA

Servisné strediská

Autorizované Servisné stredisko JANUS SK, spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Tel.:+421 2 33 595 470
E-mail: obchod@janussk.sk

AXASOFT, a.s.
Radničné námestie 4, 821 05 BRATISLAVA

Príjem a výdaj tovaru: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Tel.: +421-2-4829 4201
E-mail: servisba@axasoft.eu
Informácie na webovej lokalite: http://www.axasoft.eu/o-spolocnosti/kontakt/servis.html

HOTLINE pre EPSON v SR:
Tel.: +421 2 327 86 682
E-mail: hotline@printtrade.sk

Print Trade, s.r.o.
Lučenec
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 918 789 208, klap.126
Otázky na servis, hotline
Tel.: +421 915 887 600, klap. 114
Tel.: +421-47-4331082
Fax.: +421-47-4331081
E-mail: Juraj.Kucera@printtrade.sk
E-mail: Nikoleta.Kucerova@primeservice.sk

 • Kontaktujte servisné oddelenie na tel. č. 047-433 1517 kl.124, kde sa servisný technik pokúsi vyriešiť Váš problém. Ak sa problém nepodarí odstrániť, zavolajte prosím do Prime Service s.r.o. a objednajte si dopravu na tel.č. 047-433 15 17 kl.126, alebo na E-mailovej adrese: servis@epsonservis.sk.
 • Zariadenie pripravte na prepravu v pôvodnom obale, s nainštalovanými náplňami, alebo tonermi. Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru, alebo pokladničný blok, prípadne potvrdený Záručný list).
 • Prepravná spoločnosť si vyzdvihne zariadenie do 24 hodín (v pracovné dni). Dopravu do servisu hradí servisné stredisko.
 • Doba záručnej opravy je maximálne do 30 pracovných dní.
 • Po vykonaní opravy servisné stredisko odošle zariadenie späť zákazníkovi. Dopravu k zákazníkovi hradí servisné stredisko.
 • V prípade, že sa jedná o záručnú opravu a nebude uznaná záruka, navrhneme Vám riešenie problému.

Print Trade
Bratislava
Šancova 48, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 524 966 16
Fax.: +421 2 524 986 42
E-Mail: bratislava@printtrade.sk

Tlačiarne KYOCERA: +421-918-702 793
Tlačiarne BROTHER: +421-918-702 796
Projektory Epson: +421 2 327 86 682

Informácie na webovej lokalite: http://www.epsonservis.sk/news.php

LEGRAND

Reklamácie UPS Legrand sa vybavujú priamo u predajcu.
Kontaktujte nás na Tel.: 0907837484 alebo ma E-mail: support@worlds.s
Môžete kontaktovať aj spoločnosť Legrand

Pobočka Bratislava
Legrand Slovensko s.r.o.
Plus Centrum, Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
Tel.: 02 / 32 15 36 01
Fax: 02 / 32 15 36 09
E-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

Pobočka Košice
Legrand Slovensko s.r.o.
Alvinczyho 12, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 32 60 320
Fax: 055 / 32 60 321
E-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.legrand.sk/

LENOVO

Záručný servis produktov značky IdeaPad a IdeaCentre.
Do tejto skupiny patria multimediálne notebooky a All-In-One riešenia IdeaCentre. Záručný servis týchto produktov sa vykonáva v autorizovanom stredisku spoločnosti MEDION v Nemecku. Výrobky so značkou IDEA (IdeaPad, IdeaCentre) Tel: 0850-232-406, PO-PIA 9:00-18:00.
Záručný servis pre výrobky so značkou Idea od spoločnosti Lenovo sa realizuje prostredníctvom kuriéra. Po zavolaní na call centrum vaše zariadenie do dvoch pracovných dní prevezme kuriérska spoločnosť, ktorá ho odnesie do servisného strediska a späť k Vám. Servis je bezplatný v prípade záručnej opravy. Ak chcete požiadať o záručný servis výrobku značky Idea, kontaktujte zákaznícku linku na telefónnom čísle 0850-232-406.
Informácie na webovej lokalite: http://lenovoservis.sk/sk/idea-rada

Pobočky

Bratislava
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 18:00
Tel.: 02/62 52 20 00
E-mail: ba@lenovoservis.sk

Banská Bystrica
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Europa Business Center, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 19:00
Tel.: 048/32 19 922
E-mail: bb@lenovoservis.sk

Košice
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Aupark Shoping Centre, Námestie osloboditeľov, 040 01 Košice
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 21:00
Tel.: 055/32 11 901
E-mail: ke@lenovoservis.sk

Púchov
LENOVO servisné stredisko, Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 16:00
Tel.: +421 905 613 043
E-mail: pu@lenovoservis.sk

Záručný servis produktov značky Think.
Lenovoservis v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach je autorizovaný servis rady Think. Zabezpečujeme kompletný servis, záručný, pozáručný aj mimozáručný na všetky PC zariadenia rady Think.

Pobočky

Bratislava
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 18:00
Tel.: 02/62 52 20 00
E-mail: ba@lenovoservis.sk

Banská Bystrica
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Europa Business Center, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 19:00
Tel.: 048/32 19 922
E-mail: bb@lenovoservis.sk

Košice
LENOVO SHOWROOM + servisné stredisko, MARSANN IT, s.r.o., Aupark Shoping Centre, Námestie osloboditeľov, 040 01 Košice
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 21:00
Tel.: 055/32 11 901
E-mail: ke@lenovoservis.sk
Informácie na webovej lokalite a formulár: http://lenovoservis.sk/sk/think-rada

Záručný servis tabletov a smartfónov Lenovo
Dopravu Vášho zariadenia do Reklamácie realizuje kuriérska spoločnosť UPS, ktorú viete kontaktovať aj na priamo (vaša predvoľba mesta)+16877.

Servisné stredisko

ESC sk s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Call centrum: 02 / 32 327 970 (Po - Pia 10:00 - 15:00)
E-mail: servis@esc.sk
Informácie a servisné strediská na webovej lokalite: http://esc.sk/sk/servisy
Stav Vašej opravy: http://esc.sk/sk/stav-opravy
Stav Vašej opravy môžete zistiť aj tu: https://portal.teleservice.com/tassweb2search/orderstatus/search-cz.seam
Alebo na telefónnom čísle +420 312 560 560, +420 312 560 312, alebo na E-mail: info.CZ@bertelsmann.de

Spoločnosť CQ service, spol. s r.o. vykonáva pozáručný servis všetkých typov výpočtovej techniky (servre, PC, notebooky) a tlačiarní. Ako autorizovaný servisný partner IBM a Lenovo je oprávnený vykonávať Záručný servis zariadení týchto dvoch výrobcov. Spoločnosť CQ service, spol. s r.o.je oprávnená vykonávať servisné zásahy na serveroch IBM postavených na platforme Intel / AMD. Z portfólia výrobkov Lenovo spoločnosť vykonáva servisné zásahy na nasledujúcich radoch:
Lenovo ThinkPad
Lenovo ThinkCentre
Lenovo ThinkVision
Lenovo ThinkStation
Lenovo ThinkServer
Lenovo príslušenstvo - myši, web kamery, adaptéry, baterky, dokovacie stanice, atď.
Spoločnosť CQ service, spol. s r.o. vykonáva servis vo svojich priestoroch, prípadne na žiadosť zákazníka aj v priestoroch inštalácie.

Ak máte záujem o záručný alebo pozáručný servis, prečítajte si: Informácie ako postupovať

Kontakt
CQ service, spol. s r.o,
Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2
Tel.: +421 2 48 20 49 11
Fax: +421 2 48 20 49 12
E-mail: cqservice@cqservice.sk

DATALAN, a.s.

Pobočky

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača
DATALAN, a. s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00
E-mail: servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800
E-mail: datalanbb@datalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s., Popradská 68, 04011 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
E-mail: datalanke@datalan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
E-mail: datalanza@datalan.sk
Informácie na webovej lokalite: https://www.datalan.sk/kontakt

Záručný servis mobilných telefónov Lenovo

Servisné stredisko

ESC sk s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Call centrum: 02 / 32 327 970 (Po - Pia 10:00 - 15:00)
E-mail: servis@esc.sk
Informácie a servisné strediská na webovej lokalite: http://esc.sk/sk/servisy
Stav Vašej opravy: http://esc.sk/sk/stav-opravy

LEXMARK

Servisné strediská

SWISS, spol. s.r.o
Bratislava
Wolkrova 2, 851 01, Bratislava – Petržalka
Tel. c.: 02/6720 2080
Fax c.: 02/6720 2081
E-mail:servis@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Banská Bystrica
Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/415 1768
Fax č.: 048/415 1769
E-mail: servisbb@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o
Košice
Gemerská 3, 040 11 Košice - Železníky
Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60
E-mail: serviske@swisshp.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy: http://www.swissservice.sk/doprava

LG

Autorizovaný servis pre LCD monitory spoločnosti LG Electronics pre Českú republiku a Slovenskú republiku zabezpečuje RealTime TECHNOLOGIES s.r.o..

Kontakt SK
RealTime TECHNOLOGIES SK s.r.o., Pažítkova 1, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 2120 1800
E-mail: lg.hub@realtimetec.sk

Zadanie Vášho zariadenia do Reklamácie TU, použite prosím formulár pre Koncový užívateľ: http://www.realtimetec.cz/sk/rma/koncovy-uzivatel
Informácie na webovej lokalite: http://www.realtimetec.cz/sk

Kontakt CZ
RealTime TECHNOLOGIES s.r.o., Veská 35, Sezemice, 533 04 Pardubice
Tel.: +420 464 600 830
Mobil In Home: +420 724 486 323
E-mail: support@realtimetec.cz

Zadanie Vášho zariadenia do Reklamácie TU, použite prosím formulár pre Koncový užívateľ: http://www.realtimetec.cz/rma/koncovy-uzivatel
Informácie na webovej lokalite: http://www.realtimetec.cz/kontakt

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Postup pre zabalenie Vášho zariadenie pre prepravu si môžete stiahnuť TU: http://www.realtimetec.cz/files/pt_files/95-Postup-pri-baleni-LCD.pdf

Záručný servis pre Čiernu a Bielu techniku LG

Servisné strediská

Košice
AVES-SAT-STUDIO autorizovaný servis elektroniky
Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice
Mobil: 0905 252 442, 0948 252 442
E-mail: avessat@gmail.com
Informácie na webovej lokalite: http://www.aves-sat.sk/

Bratislava
VJS - SERVIS - Vajda Jozef, Ing.
Majerníkova 5070/36A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
Tel.: +421 2 6544 4063

Xpectrum, s. r. o.
Dvojkrížna 49, 834 15 Bratislava
Tel.: 02 446 48 151
Fax.: 02 446 46 841
E-mail: info@xpectrum.sk

Nitra
DEXTER ELEKTRO
Novozámocká 48/44, 949 01 Nitra
Tel.: 037 77 293 57
Mobil: 0902 811 542
E-mail: servis@dexterslovakia.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.dexterslovakia.sk/

Prešov
TES - AUTORIZOVANÝ SERVIS ELEKTRONIKY
Východná 19B, 08001 Prešov
Tel.: +421 51 7716 074
E-mail: tes.po@stonline.sk

Trnava
Eltronic v.o.s.
Odbojárska 1974/34, 917 02 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 33 5546 007
E-mail: eltronic@eltronic.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.eltronic.sk/

Zvolen
Dušan Krnáč DKSB
Autorizovaný servis pre značky Philips, LG, SONY, Samsung, Sencor, Denon, Maranz, Mcintosh, Bowers & Wilkins, Classé , Rotel, Martin Logan, Canton, Sim2, NuVo a iné.
Kozačeka 11, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/533 16 31
Mobil: 0910 944 697, 0905 659 418
E-mail: dksb@nextra.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.dksb.sk/index.php/servis-top

Žilina
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
Tel.:041/562 6061
E-mail: tvav@tvav.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.tvav.sk/servis/servis.php

Malacky

Biela Technika

Miroslav Kotes - LG servis
1. mája 84/41, 901 01 Malacky
Tel.: +421 918 390 803 E-mail: lgservis@mail.telekom.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.lg-servis.sk/

Poprad
Lukaservis, Lukáč Ján
Hviezdoslavova 23A, 058 01 Poprad
Tel.: 052/78 929 31-33
Mobil: 0907 449877
E-mail: lukaservis@lukaservis.sk

Mobilné telefóny LG
Bratislava
RealTime TECHNOLOGIES SK s.r.o., Pažítkova 1, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 2120 1800
E-mail: lg.hub@realtimetec.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.realtimetec.cz/sk

Ako reklamovať mobilné telefóny nájdete TU: http://www.edsystem.sk/StaticContent/images/Zarucne_opravy_MT_znacky_LG.pdf

PPI-ETC Slovakia s.r.o.
Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/33 66 33 60
Tel.: 02/455 223 08
E-mail: servis@ppi-etc.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.ppi-etc.sk/

LOGITECH

Za účelom prihlásenia Reklamácie produktov Logitech - Labtec musíte mať vytvorené konto.
Vaše konto pre zadanie Reklamácie si môžete vytvoriť TU:
https://rma.fixit-service.com/

Tel.: 047/5812396

Nápoveda k vytvorenie Reklamácie: https://rma.fixit-service.com/rma/document

Pokiaľ máte akékoľvek problémy s reklamáciami Logitech / Labtec do servisných stredísk kontaktujte na E-mail: logitech@fixit-service.com

MEIZU

Záručný a pozáručný servis mobilných telefónov Meizu vykonáva spoločnosť VSP Data, a.s.
Kontakt
VSP DATA, a.s.
Service Park, Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 511
E-mail: gsmservis@vspdata.cz

VSP DATA a.s.
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 272 103 340
E-mail: gsmservis@vspdata.cz

Servisné stredisko Meizu
Tel.: +420 381 489 800
E-mail: meizu-service@vspdata.cz

Objednanie prepravy zariadenia do Reklamácie: http://services.vspdata.cz/meizu/case-new/

Informácie o stave Vašej zákazky: http://services.vspdata.cz/case-info/

MICROSOFT

Technická podpora Microsoft: https://support.microsoft.com/sk-sk

Technická podpora Microsoft XBox: http://support.xbox.com/sk-SK/contact-us?icid=furl_contact

MIO

Pre uplatnenie Reklamácie produktov MIO je potrebné zaregistrovať sa na webstránke:
http://service.mio-tech.com/
- vyberte si Váš jazyk,
- kliknite vľavo na Žiadosť o opravu a zaregistrujte sa,
- zákaznik vyplní cez internet žiadosť o opravu,
- prepravná spoločnosť DPD vyzdvihne prístroj na adrese, ktorú zadá zákaznik a takisto opravený zašle na adresu, ktorú vyplní zákazník pri žiadosti o opravu,
- všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou znáša spoločnosť Mio Technology,
- nezabudnite sa oboznámiť so Zaručnými podmienkami spoločnosti Mio Technology.

MOTOROLA

Reklamovaný tovar treba dodať s priloženým záručným listom a dokladom o predaji.

Servisné stredisko

PPI-ETC Slovakia s.r.o.
Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/33 66 33 60
Tel.: 02/455 223 08
E-mail: servis@ppi-etc.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.ppi-etc.sk/

MOULINEX

Servisné strediská

Banská Bystrica
Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis, Internátna 24 (Astra), 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048 4135 535
Fax: 048 4135 521
E-mail: elspo@slovanet.sk

Autorizovaný záručný a pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Bosch, Siemens, Zelmer, Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups, Eta, Philips, Braun, Concept, Ufesa, Wterm
Pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Delonghi, Electrolux, Zanussi, AEG, Progress, Gorenje, Saeco
Informácie na webovej lokalite: http://www.elektroobchod-elspo.sk/

Žilina
ELP - Eva Kašová, Predmestská 55, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 26 41
Mobil: 0904 484 375
Mobil: 0908 927 586
E-mail: elp-evakasova@pobox.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Tefal, Moulinex, Lagostina, Fagor, Tatramat, Stiebel Eltron, Teka, Rowenta, Dražice, Attack, Protherm, Gorenje, Mora, Hakl, Baumatic, Romo, Ferroli.
Informácie na webovej lokalite: http://www.elp-servis.sk/kontakt/

Komárno
LASER Komárno, spol. s r. o., prevádzka: Mesačná 20, 945 01 Komárno
Tel: +421 35 7702688
E-mail: obchod@laser-kn.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Elektrolux, AEG, Zanussi, Nobilia, Bosch, Siemens, Zelmer, Beko, Blomberg, LG, Candy, Concept, Fagor, Teka, Thor, Tefal, Moulinex, Lagostina, Rowenta.
Informácie na webovej lokalite: http://www.laser-kn.sk/content/7-zarucne-a-pozarucne-opravy-spotrebicov

Trenčín
ESON spol. s r.o.
Záručný a pozáručný servis elektrospotrebičov do domácnosti – vysávače, žehličky, hriankovače, mixéry, kávovary, kuchynské roboty, varné kanvice, ručné šľahače, elektrické ohrievače vody – bojlery.
Kontakt
Železničná 7281/16A, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 907 664 295
E-mail: eson@stonline.sk

MARTON SERVIS

Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex, Whirpool, Ignis, LG, Amica, Indesit, Ariston, Candy, Tatramat, Haier, Hoover, Philco, Baukchnet, Mora.

Pobočky

Prešov
Marton servis Prešov, Baštová 47, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7723 487
Mobil: +421 907 137 334
Fax: +421 51 7758 2441
E-mail: martonservis@nextra.sk

Košice
Marton servis, Hlinkova 21, 040 01 Košice
Autorizovaný servis výhradne značiek AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex a Krups.
Tel.: +421 55 6337 921
Mobil: +421 905 759 428
E-mail: servismarton@nextra.sk

Lipany
Marton servis, Námestie sv. Martina 6, 082 71 Lipany
Tel.: +421 51 4572 865
Mobil: +421 907 462 988
E-mail: lipany@martonservis.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.martonservis.sk/-kontakty

ERVO Servis prevádzka Trnava
Záručný a pozáručný servis značiek AEG, Amica, Candy, Electrolux, Haier, Hoover, LG, Zanussi, Fagor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, Concept, Philco.
ERVO Servis, Na hlinách 47/A, 917 01 Trnava
Tel.:033 550 2078
Mobil: 0903 628 642
E-mail:ervoservis@gmail.com

ERVO Servis prevádzka Nitra
V Nitre poskytujeme Záručný a pozáručný servis značiek Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina.
ERVO Servis, Farská 52, 949 01 Nitra
Tel.:0911 628 643
E-mail: ervoservis.nitra@gmail.com

Informácie na webovej lokalite: http://www.ervoservis.sk/

NAVIGON

Koncom júla 2011 došlo k dohode o akvizícii firmy Navigon americkým výrobcom GARMIN. Vzhľadom na zmenu stratégie spoločnosti Navigon ohľadne distribúcie a servisu, sa spoločnosť Navigon rozhodla centralizovať svoje servisné stredisko. Z toho dôvodu všetky reklamácie, ktoré budú po tomto termíne zaslané do servisného strediska LC Trading s.r.o., budú automaticky zaslané späť zákazníkovi na jeho náklady ! ! !

Navigon bude riešiť všetky nové reklamácie spôsobom „Door to door“, čiže zákazník si emailom, prípadne telefonicky objedná zvoz reklamácie, následne bude prístroj vyzdvihnutý kuriérom a zaslaný do nemeckého servisu Navigon.

Pre objednávanie reklamácií je zriadený
E-mail: support.cz@garmin.com
prípadne česká telefonická linka: + 420 221 985 465
kam sa dovoláte v pracovných dňoch Po - Pia medzi 8:30 – 17:00. (Cena hovoru je spoplatnená ako zahraničný hovor do ČR, v závislosti od cenníka daného operátora).

Pre žiadosť o reklamáciu môžete do E-mailu uviesť nasledujúce údaje:
Chcel by som reklamovať prístroj:
Model: Navigon XXXX SN: (sériové číslo uvedené na výrobku alebo obale)
Závada: (podrobný popis závady)
Dátum predaja: (treba priložiť kópiu nákupného dokladu)
Kontakt: (Meno, Priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón)

Dôležité upozornenie: Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením, prípadne neoficiálnym softvérovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý servisný zásah spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50 € s DPH.

Informácie na webovej lokalite: http://www.navigon.com/portal/int/index.html

NEC

Plnú technickú podporu a servis na území Českej republiky a Slovenskej republiky zabezpečuje firma:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín
ČR Tel.: +420 800 166 366, +420 577 213 151
SR Tel.: +421 948 657 147
ČR + SR Fax: +420 577 211 870
ČR + SR E-mail: servis.monitory@impromat.cz

Servisná linka s informáciami na webovej lokalite: https://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/support/hotline.xhtml

Slovensko
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Za stadionom 3, 900 01 Modra, Slovak Republic
Tel.: +421 948 657 147
E-mail: obchod.computer@impromat.sk

Zvoz a následné doručenie zariadenia je na náklady servisného strediska.

NIKON

Technická podpora Nikon: https://nikoneurope-cz.custhelp.com/app/answers/list/locale/sk_SK

Servisné stredisko

VSP DATA SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3 , 831 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 245 691 375
E-mail: info@vspdatask.sk

Informácie o zaslanie zariadenia do opravy u VSP DATA SK s.r.o.: http://web.vspdata.cz/slovakia/index.php/sk

Zadanie Reklamácie, vyberte si zo zoznamu Váš produkt: http://services.vspdata.cz/sk/

Informácie o stave Vašej zákazky: http://services.vspdata.cz/sk/case-info/

NOKIA

Zariadenie je potrebné pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné stredisko ESC sk s.r.o. na E-mailovej adrese - zaslať výrobné číslo, model a typ zariadenia. Je potrebné riadne špecifikovať vadu, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu zistenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.
V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť zákazníkovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.
V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

ESC sk s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Call centrum: 02 / 32 327 970 (Po - Pia 10:00 - 15:00)
E-mail: servis@esc.sk
Informácie a servisné strediská na webovej lokalite: http://esc.sk/sk/servisy
Stav Vašej opravy: http://esc.sk/sk/stav-opravy
Stav Vašej opravy môžete zistiť aj tu: https://portal.teleservice.com/tassweb2search/orderstatus/search-cz.seam
Alebo na telefónnom čísle +420 312 560 560, +420 312 560 312, alebo na E-mail: info.CZ@bertelsmann.de

OKI

Produkty sa z hľadiska servisu a Reklamácií delia na servisované na mieste inštalácie (on-site) a v servise (bring-in). Pozrite si, aký druh Záruky pre Váš produkt máte.

Servisné strediská

EMM, spol. s r. o.

Pobočky

Bratislava
Sekurisova ul. č. 16, 841 02 Bratislava 42
Tel.: +421 (2) 321 13 777, voľba č. 4
E-mail: servisis@emm.sk

Zvolen
Tel.: +421 (45) 5320031

Košice
Tel.: +421 (55) 6442023

Liptovský Hrádok
Tel.: +421 (44) 5225005
Informácie na webovej lokalite: http://www.emm.sk/

Cinema+ spol. s r. o.,
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4700 208
E-mail: oki@cinema.sk
E-mail: servis@cinema.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.cinema.sk/

IKARO s.r.o.
Sídlo spoločnosti, Okružná 32, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7724 505
E-mail: servisk@ikaro.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.ikaro.sk/kontakt

PosAm

Pobočky

PosAm, spol. s r. o., Bratislava, Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 2 4923 9111
Servis: +421 2 4923 9387
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Banská Bystrica, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 48 4714 311
Servis: +421 48 4714 343
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Košice, Vozárova 5, 040 17 Košice, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 55 7241 700
Servis: +421 55 7241 720
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Levice, Nám. E.M.Šoltésovej 5, 934 01 Levice, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 36 6306 801
Servis: +421 55 7241 720
E-mail: posam@posam.sk

PosAm, spol. s r. o., Žilina, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Kontakty:
Tel.: +421 41 5005 713
Servis: +421 41 5005 715
E-mail: posam@posam.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.posam.sk/kontakt/servisne-strediska-a-zberne-miesta/

DATALAN, a.s.

Pobočky
Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača
DATALAN, a. s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00
E-mail: servis@datalan.sk
Banská Bystrica
DATALAN, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800
E-mail: datalanbb@datalan.sk
Košice
DATALAN, a. s., Popradská 68, 04011 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
E-mail: datalanke@datalan.sk
Žilina
DATALAN, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
E-mail: datalanza@datalan.sk
Informácie na webovej lokalite: https://www.datalan.sk/kontakt

OLYMPUS

Autorizovaný servis foto techniky Olympus vykonáva spoločnosť Pro.Laika spol. s.r.o.

Kontakt
PRO.Laika, spol. s.r.o.
Palackého 12, 811 01 Bratislava
Tel.: 02 5464 7792
E-mail: prijem@prolaika.sk

Informácie na webovej lokalite o podmienkach uplatnenia reklamácie a objednania dopravy: http://www.prolaika.sk/servis.xhtml

OPTOMA

Postup pri Reklamáciách produktov Optoma: http://www.optoma.sk/uploads/pdf/Postup_reklamacie_zariadeni_Optoma%20%282%29.pdf

Vaše konto pre zadanie Reklamácie si môžete vytvoriť TU:
https://rma.fixit-service.com/

PACKARD BELL

Kontakt
Packard Bell
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika

Adresa servisního střediska:
Servisní centrum Packard Bell
CTPark Brno, Tuřanka 110, 627 00 Brno-Slatina, Czech Republic
E-mail: service_brno@packardbell.com
Informácie na webovej lokalite: http://www.packardbell.com/pb/cs/CZ/content/contacts

V prípade poruchy Vášho produktu Packard Bell môžete nahlásiť opravu telefonicky na nižšie uvedenom čísle, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.
Pri telefonickom nahlásení opravy majte prosím pripravené sériové číslo produktu a pokiaľ je produkt v záruke, tak aj nákupný doklad. Náš operátor Vás bude informovať o nasledujúcom postupe.
Ak sa nebude na poruchu vzťahovať záruka, budeme Vás o tom bezodkladne informovať. Pokiaľ nebudete v takom prípade požadovať nezáručne platenú opravu, tak Vám zašleme produkt bezplatne späť. Ak budete mať záujem o prevedenie platenej nezáručnej opravy, pripravíme pre Vás cenovú ponuku. V prípade odmietnutia Vám bude zaúčtovaná diagnostika a doprava, v časti neprevyšujúcej 800 Kč bez DPH. U starších modelov, ktoré sa už nevyrábajú, platí táto cenová ponuka v prípade, že možno zaistiť náhradné diely. Pokiaľ by sme neboli schopní zabezpečiť náhradné diely, nebudú Vám účtováné žiadne poplatky.
Pred odoslaním notebooku/PC do servisu sa prosím uistite, či nejde o softwérový problém. Pre vylúčenie softwérového problému Vám doporučujeme zálohovať dáta a previesť obnovu systému do pôvodného výrobného nastavenia . V prípade, že ide o softwarový problém alebo o iný problém vyžadujúcí obnovu systému, prevedieme obnovu systému do pôvodného stavu po zakúpení počítača. Upozorňujeme, že v prípade obnovy systému stratíte dáta uložené na HD.
Servisné stredisko nieje technicky ani personálne zariadené pre osobné vyzdvihnutie produktov. Preto nieje možné produkt vyzdvihnúť po oprave osobne. Aj zákazníkom z Brna a okolia bude ich produkt po oprave doručený na miesto, které si sami určia.

Telefón:
+420 531 027 774 (Česká republika)
+421 249 207 075 (Slovenská republika)

PANASONIC

Servisné strediská

Spotrebná elektronika

Kontakt
Avpro, s.r.o., Budovateľská 23, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55642773
Tel.: +421 2 55642771
Tel.: 0908786457
E-mail: servis@avpro.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.avpro.sk/kontakt/

Kontakt
Servis zariadení zabezpečuje spoločnosť FaxCOPY a.s. v spolupráci so spoločnosťou CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
Tel.:0850 11 15 15, 0850 11 15 16
E-mail: faxcopy@faxcopy.sk
E-mail: dispecing@cbcslovakia.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.faxcopy.sk/servis-podpora
Informácie na webovej lokalite spoločnosti CBC Slovakia, s.r.o.: http://www.cbcslovakia.sk/

Telekomunikačná technika

Firma INTEC PLUS, s.r.o. je autorizovaným servisným strediskom značky Panasonic pre kancelársku techniku:
- telefónne ústredne,
- faxy,
- telefóny,
- Panaboardy,
- projektory,
- kopírovacie prístroje.
Kontakt
INTEC PLUS, s.r.o.
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Tel.: 02 534 111 54
Fax: 02 58 10 10 30
E-mail: intecpl@intecpl.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.intecpl.sk/servis/

Informácie o opravách ostatných produktov nájdete na webovej lokalite: http://www.panasonic.com/sk/servis-a-podpora/kde-opravit_20151102.html

PHILIPS

Servisné strediská

Monitory Philips servisuje firma ASUPPORT, s.r.o.

Kontakt
asupport s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
Tel: +421 911 792 034
Tel: +421 2 5262 6557
Fax: +421 2 5262 6559
E-mail: asupport@asupport.sk

Dopravu Vášho produktu do Záručnej opravy a späť ku Vám zabezpečuje bezplatne asupport s.r.o.
Pri zasielaní Vášho produktu do Záručnej opravy je potrebné priložiť do balíka Nákupný doklad o kúpe a Popis chyby, stačí aj rukou na papieri.

Pre prepravu je najvhodnejší originálny obal. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, použite obal primeraný originálnemu, s dostatočnou výplňou a pevnosťou. Nepoužívajte opotrebované krabice. Prepravná brašňa nie je obal pre prepravu prepravnou službou. Poškodenie pri preprave z dôvodu nevhodného obalu bude účtované odosielateľovi.

Objednanie odvozu zariadenia do Záručnej opravy a podmienky záručných opráv: http://www.asupport.sk/pickup.php

DATALAN, a.s.

Pobočky

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača
DATALAN, a. s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00
E-mail: servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800
E-mail: datalanbb@datalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s., Popradská 68, 04011 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
E-mail: datalanke@datalan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
E-mail: datalanza@datalan.sk
Informácie na webovej lokalite: https://www.datalan.sk/kontakt

Ostatné zariadenia ako sú PHILIPS PC repro, kamery, telefóny, audio/video servisuje firma TWISS

Kontakt
Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 02 443 729 00
Tel.: +421 02 44 45 85 14
E-mail: twis@twis.sk

ROWENTA

Servisné strediská

Banská Bystrica
Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis, Internátna 24 (Astra), 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048 4135 535
Fax: 048 4135 521
E-mail: elspo@slovanet.sk

Autorizovaný záručný a pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Bosch, Siemens, Zelmer, Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups, Eta, Philips, Braun, Concept, Ufesa, Wterm
Pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Delonghi, Electrolux, Zanussi, AEG, Progress, Gorenje, Saeco
Informácie na webovej lokalite: http://www.elektroobchod-elspo.sk/

Žilina
ELP - Eva Kašová, Predmestská 55, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 26 41
Mobil: 0904 484 375
Mobil: 0908 927 586
E-mail: elp-evakasova@pobox.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Tefal, Moulinex, Lagostina, Fagor, Tatramat, Stiebel Eltron, Teka, Rowenta, Dražice, Attack, Protherm, Gorenje, Mora, Hakl, Baumatic, Romo, Ferroli.
Informácie na webovej lokalite: http://www.elp-servis.sk/kontakt/

Komárno
LASER Komárno, spol. s r. o., prevádzka: Mesačná 20, 945 01 Komárno
Tel: +421 35 7702688
E-mail: obchod@laser-kn.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Elektrolux, AEG, Zanussi, Nobilia, Bosch, Siemens, Zelmer, Beko, Blomberg, LG, Candy, Concept, Fagor, Teka, Thor, Tefal, Moulinex, Lagostina, Rowenta.
Informácie na webovej lokalite: http://www.laser-kn.sk/content/7-zarucne-a-pozarucne-opravy-spotrebicov

Trenčín
ESON spol. s r.o.
Záručný a pozáručný servis elektrospotrebičov do domácnosti – vysávače, žehličky, hriankovače, mixéry, kávovary, kuchynské roboty, varné kanvice, ručné šľahače, elektrické ohrievače vody – bojlery.
Kontakt
Železničná 7281/16A, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 907 664 295
E-mail: eson@stonline.sk

MARTON SERVIS

Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex, Whirpool, Ignis, LG, Amica, Indesit, Ariston, Candy, Tatramat, Haier, Hoover, Philco, Baukchnet, Mora.

Pobočky

Prešov
Marton servis Prešov, Baštová 47, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7723 487
Mobil: +421 907 137 334
Fax: +421 51 7758 2441
E-mail: martonservis@nextra.sk

Košice
Marton servis, Hlinkova 21, 040 01 Košice
Autorizovaný servis výhradne značiek AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex a Krups.
Tel.: +421 55 6337 921
Mobil: +421 905 759 428
E-mail: servismarton@nextra.sk

Lipany
Marton servis, Námestie sv. Martina 6, 082 71 Lipany
Tel.: +421 51 4572 865
Mobil: +421 907 462 988
E-mail: lipany@martonservis.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.martonservis.sk/-kontakty

ERVO Servis prevádzka Trnava
Záručný a pozáručný servis značiek AEG, Amica, Candy, Electrolux, Haier, Hoover, LG, Zanussi, Fagor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, Concept, Philco.
ERVO Servis, Na hlinách 47/A, 917 01 Trnava
Tel.:033 550 2078
Mobil: 0903 628 642
E-mail:ervoservis@gmail.com

ERVO Servis prevádzka Nitra
V Nitre poskytujeme Záručný a pozáručný servis značiek Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina.
ERVO Servis, Farská 52, 949 01 Nitra
Tel.:0911 628 643
E-mail: ervoservis.nitra@gmail.com

Informácie na webovej lokalite: http://www.ervoservis.sk/

SAMSUNG

Záručný a pozáručný servis produktov Samsung realizuje spoločnosť ESC sk, s.r.o.

Servis zariadení Samsung
Výmena rozbitého displeja na mobilných telefónoch Samsung, výmena prasknutého displeja na mobilných telefónoch Samsung, oprava slúchadla na mobilných telefónoch Samsung, oprava mikrofónu na mobilných telefónoch Samsung, výmena nabíjacieho konektora na mobilných telefónoch Samsung, výmena batérie na mobilných telefónoch Samsung, odblokovanie ochranného kódu na mobilných telefónoch Samsung, nahranie nového softvéru na mobilných telefónoch Samsung, predaj príslušenstva pre mobilné telefóny Samsung, poradenstvo a ďalšie servisné úkony pre mobilné telefóny Samsung.

Modely značky Samsung:
Servis mobilných telefónov Samsung, Servis Samsung Galaxy, Servis tabletov Samsung, Servis Samsung Galaxy Camera, Servis Samsung Galaxy Gear, Servis televízorov Samsung, Servis domácich kín Samsung, Servis DVD a Blu-ray prehrávačov Samsung, Servis mikrovlnných rúr (nie vstavaných) Samsung, Servis robotických vysávačov Samsung, Servis notebookov Samsung, Servis tlačiarní Samsung, Servis monitorov Samsung.

Zaslanie zariadenia Samsung do opravy

Zariadenie je potrebné pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné stredisko ESC sk s.r.o. na E-mailovej adrese - zaslať výrobné číslo, model a typ zariadenia. Je potrebné riadne špecifikovať vadu, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu zistenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.
Dopravu Vášho zariadenia do Reklamácie realizuje kuriérska spoločnosť UPS, ktorú viete kontaktovať aj na priamo (vaša predvoľba mesta)+16877
V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť zákazníkovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.
V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

Adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je
ESC sk s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
Galéria Samsung-Avion Shopping Park
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: servis@esc.sk
Informácie a servisné strediská na webovej lokalite: http://esc.sk/sk/servisy
Stav Vašej opravy: http://esc.sk/sk/stav-opravy

Osobne je možné odovzdať reklamáciu tu:
ESC sk s.r.o.
Zákaznícke centrum
Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, BA
Otváracie hodiny: Po-Pia 09:00-18:00

Tu si môžete vyhľadať servisné stredisko podľa miesta Vášho bydliska: http://www.samsung.com/sk/support/servicelocation/

SHARP

Servisné strediská

Opravy a servis spotrebnej elektroniky, zábavnej elektroniky čiernej a bielej techniky.

T.V.A. Servis s.r.o.
Južná trieda 48/D, Košice
Tel.: 055/6338501
Fax: 055/6782128
E-mail: tvaservis@tvaservis.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.tvaservis.sk/

Servis pre Kopírovacie stroje, Registračné pokladne, Fiškálne tlačiarne, POS Systémy, Písacie stroje, Tlačiarne, Faxy, Etiketovacie kliešte (1,2,3-radové), Skartovače, Laminátory, Kalkulačky.

KA – VT, spol. s r.o.
Ul. 1. mája 1010/11, 010 01 Žilina
Tel.: 041/ 763 59 76
Tel. 041/ 724 70 56
tel/fax.: 041/ 763 41 20
Mobil: 0905 800 370
E-mail: kavt@kavt.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.kavt.sk/

Kopírovacie stroje, tlačiarne, registračné pokladne

DATAS Spišská Nová Ves - združenie
Nám. Štefánika 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 44 231 29 predajňa a office
Fax : 053 44 217 56
Mobil: 0918 724 060 office
E-mail: datas.snv@stonline.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.datassnv.sk/index.php/kontakt.html

DATASERVIS-Ladislav Cunik
Tel.: 053/4411993
E-mail: office@dataservis.sk
E-mail: data-cun@stonline.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.dataservis.sk/kontakt.html

DATACOM-Ladislav Michlík
Francisciho 3288, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 77 610 43, 0903 619 591
Fax: +421 52 77 610 43
E-mail: datacoke@ke.telecom.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.datacom-pp.sk/t_blank

SONY

Servis mobilných telefónov

AUTOTEL Bratislava s.r.o.
Vajnorská 47, 831 03 Bratislava
Dom hodín MAX
Tel.: +421 2 44 45 22 22
Servis mobilných telefónov
OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 908 725 250
Tel.: +421 907 709 000
E-mail: autotel@autotel.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.autotel.sk/

Servis Playstation a PSP

Reklamácie sa uplatňujú u predajcu, kontaktujte nás na
Tel.: +421 907 837 484
E-mail: support@worlds.sk

Môžete tiež kontaktovať priamo podporu u Sony.
Slovensko
Vyberte si zariadenie, ktoré chcete dať do servisu.
Informácie na webovej lokalite: http://www.sony.sk/support/sk
Servis pre Playstation a PSP
Tel.: +421 48 230 2920
E-mail: podpora@sk.playstation.com
Informácie na webovej lokalite: https://www.playstation.com/sk-sk/get-help/contact-us/?cid=ps-store-update-playstation-store-bag-icon-05-us-21oct14

Česká republika
Vyberte si zariadenie, ktoré chcete dať do servisu.
Informácie na webovej lokalite: http://www.sony-servis.cz/cs/podpora.html
Servis pre Playstation a PSP
Servisní Centrum s.r.o. 190 00 Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 2391/13
METRO: B - Českomoravská - 5 minut
Bus: 109, 151, 158 a 375 - 5 minut
Tramvaj: 8, 16 a 25 - 3 až 4 minuty
Vlak: Praha - Vysočany a Praha – Libeň 2 až 3 stanice tramvají
Tel.: +420 246 019 146
Tel.: +420 272 650 240
E-mail: info@sony-servis.cz
Informácie na webovej lokalite: http://www.sony-servis.cz/

Spotrebná elektronika

Kontakt
Avpro, s.r.o., Budovateľská 23, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55642773
Tel.: +421 2 55642771
Tel.: 0908786457
E-mail: servis@avpro.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.avpro.sk/kontakt/

Pokiaľ chcete zaslať Vaše zariadenie priamo do servisu, kontaktujte niektoré vyššie uvedené servisné stredisko na telefón a postupujte podľa pokynov operátora.
Do E-mailu je potrebné priložiť 2 dokumenty: kópiu pokladničného dokladu a kópiu dodávateľskej faktúry od predajcu, prípadne len faktúry, ak sta platili za zariadenie internetovým prevodom, v tom prípade aj sken z banky o prevedení platby. Rovnaké 2 dokumenty je potrebné vložit do balenia, ktoré bude následne odoslané.
Všetko je dôležité poriadne zabaliť a zásielku označiť ako KREHKÉ. Servisné centrum objedná prepravu prostredníctvom spoločnosti DPD a po oprave bude prístroj na rovnakú adresu odoslaný späť.

Kontakt pre podporu Sony Vaio

Kontaktuje Zákaznícke centrum na nižšie uvedenej webovej lokalite, alebo priamo na
Tel.: +421 55 230 28 01
a postupujte podľa pokynov operátora.
Informácie na webovej lokalite: http://services.sony.sk/supportmvc/sk/Contact/Email?pdp=PCG-505E&cat=prd-comp

TEFAL

Servisné strediská

Banská Bystrica
Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis, Internátna 24 (Astra), 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048 4135 535
Fax: 048 4135 521
E-mail: elspo@slovanet.sk

Autorizovaný záručný a pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Bosch, Siemens, Zelmer, Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups, Eta, Philips, Braun, Concept, Ufesa, Wterm
Pozáručný servis výrobkov malej bielej techniky značiek:
Delonghi, Electrolux, Zanussi, AEG, Progress, Gorenje, Saeco
Informácie na webovej lokalite: http://www.elektroobchod-elspo.sk/

Žilina
ELP - Eva Kašová, Predmestská 55, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 26 41
Mobil: 0904 484 375
Mobil: 0908 927 586
E-mail: elp-evakasova@pobox.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Tefal, Moulinex, Lagostina, Fagor, Tatramat, Stiebel Eltron, Teka, Rowenta, Dražice, Attack, Protherm, Gorenje, Mora, Hakl, Baumatic, Romo, Ferroli.
Informácie na webovej lokalite: http://www.elp-servis.sk/kontakt/

Komárno
LASER Komárno, spol. s r. o., prevádzka: Mesačná 20, 945 01 Komárno
Tel: +421 35 7702688
E-mail: obchod@laser-kn.sk
Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, Elektrolux, AEG, Zanussi, Nobilia, Bosch, Siemens, Zelmer, Beko, Blomberg, LG, Candy, Concept, Fagor, Teka, Thor, Tefal, Moulinex, Lagostina, Rowenta.
Informácie na webovej lokalite: http://www.laser-kn.sk/content/7-zarucne-a-pozarucne-opravy-spotrebicov

Trenčín
ESON spol. s r.o.
Záručný a pozáručný servis elektrospotrebičov do domácnosti – vysávače, žehličky, hriankovače, mixéry, kávovary, kuchynské roboty, varné kanvice, ručné šľahače, elektrické ohrievače vody – bojlery.
Kontakt
Železničná 7281/16A, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 907 664 295
E-mail: eson@stonline.sk

MARTON SERVIS

Autorizovaný servis produktov značiek:
Krups, AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex, Whirpool, Ignis, LG, Amica, Indesit, Ariston, Candy, Tatramat, Haier, Hoover, Philco, Baukchnet, Mora.

Pobočky

Prešov
Marton servis Prešov, Baštová 47, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7723 487
Mobil: +421 907 137 334
Fax: +421 51 7758 2441
E-mail: martonservis@nextra.sk

Košice
Marton servis, Hlinkova 21, 040 01 Košice
Autorizovaný servis výhradne značiek AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Rowenta, Tefal, Moulinex a Krups.
Tel.: +421 55 6337 921
Mobil: +421 905 759 428
E-mail: servismarton@nextra.sk

Lipany
Marton servis, Námestie sv. Martina 6, 082 71 Lipany
Tel.: +421 51 4572 865
Mobil: +421 907 462 988
E-mail: lipany@martonservis.sk

Informácie na webovej lokalite: http://www.martonservis.sk/-kontakty

ERVO Servis prevádzka Trnava
Záručný a pozáručný servis značiek AEG, Amica, Candy, Electrolux, Haier, Hoover, LG, Zanussi, Fagor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, Concept, Philco.
ERVO Servis, Na hlinách 47/A, 917 01 Trnava
Tel.:033 550 2078
Mobil: 0903 628 642
E-mail:ervoservis@gmail.com

ERVO Servis prevádzka Nitra
V Nitre poskytujeme Záručný a pozáručný servis značiek Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina.
ERVO Servis, Farská 52, 949 01 Nitra
Tel.:0911 628 643
E-mail: ervoservis.nitra@gmail.com

Informácie na webovej lokalite: http://www.ervoservis.sk/

TOM-TOM

Informácie na webovej lokalite: http://www.tomtom.com/cs_cz/

1. Na vyššie uvedenej webovej lokalite si vyberte v Menu dole CZ lokalizáciu.
2. Zaregistrujte sa - v pravo hore je "Vytvoriť účet".
3. Zavolajte na číslo +420 239000491.
4. Operátorovi nadiktujete sériové číslo zariadenia (SN:) a E-mail, na ktorý ste registrovali vaše zariadenie, popíšete závadu.
5. Do 15 min sa Vám v menu moje opravy vytvori nová RMA a do E-mailu Vám zašlú štítok UPS, ten vytlačíte a nalepíte na krabicu s reklamovým prístrojom.
6. Zavoláte kuriéra UPS (predvoľba Vášho mesta) + tel. číslo: 16 877

Najčastejšie závady a možnosť ich odstránenia býva popísaná i v sekcii „Podpora“
Nájdete tam napríklad:
-návod na inštaláciu aktualizácie,
-informácie ohľadne služby „My TomTom“ pre jednoduchú aktualizáciu prístroja,
-informácie o opravách softwaru – napr. na odstránenie chyby príjmu signálu v novej sérii a pod.,
-užívateľské príručky.

TOPCOM

Servisné stredisko

Kontakt
TRUST System s.r.o. Mikovíniho 4, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 2933 124
E-mail: reklamacie@trustsystem.sk
Informácie o technickej podpore: http://www.trustsystem.sk/navody.php

RAPOO

Reklamácie sa uplatňujú u predajcu, kontaktujte nás na
Tel.: +421 907 837 484
E-mail: support@worlds.sk

TOSHIBA

Servisné strediská

SWISS

Pobočky

SWISS, spol. s.r.o, Bratislava, Wolkrova 2, 851 01  Bratislava – Petržalka
Tel. c.: 02/6720 2080
Fax c.: 02/6720 2081
E-mail:servis@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o, Banská Bystrica, Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/415 1768
Fax č.: 048/415 1769
E-mail: servisbb@swisshp.sk

SWISS, spol. s.r.o, Košice, Gemerská 3, 040 11 Košice - Železníky
Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60
E-mail: serviske@swisshp.sk

Objednávka prepravy a podmienky prepravy:
http://www.swissservice.sk/doprava

XEROX

Kvôli čo najrýchlejšiemu vybaveniu vašej požiadavky, majte prosím pripravený typ a výrobné číslo zariadenia, ktorého sa požadovaný servis týka.

Servisné strediská

Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčiansky kraj

Český servis, a.s.
Bratislava
Varšavská 11, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 244 459 955
Tel.: +421 243 411 450
Fax: +421 243 411 449
E-mail: bratislava@ceskyservis.cz
Informácie na webovej lokalite a objednávka dopravy: http://www.ceskyservis.cz/sluzby/servisni-sluzby/xerox/

PS Products spol. s.r.o.
Bratislava
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava
Tel: 02/6428 5126, 02/6428 5127
E-mail: servis@phaser.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.phaser.sk/

A.S.E.P. spol. s r.o.
Bratislava
Holíčska 36, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/6353 7976
Fax: 02/6353 7978
E-mail: servis@asep.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.asep.sk/sk/Xerox.html

CPO s.r.o.
Trnava
B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 593 6591
E-mail: copyprint@cpo.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.cpo.sk/

Banskobystrický kraj

CPO s.r.o.
Banská Bystrica
Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 472 7272, +421 48 472 7233
Fax: 048 412 55 46
E-mail: cpo@cpo.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.cpo.sk/

Prešovský, Košický kraj

DD21 s.r.o.
Prešov
Švábska 107, 080 05 Prešov
Tel.: +421 51 775 74 14
E-mail: servis@dd21.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.dd21.sk/

Next Team spol. s r.o.
Prešov

Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7710 043
E-mail: info@nextteam.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.nextteam.sk/

ZTE

Servisné stredisko

Prosím poslať vadný produkt so Záručným listom alebo dokladom o zakúpení na adresu Inoteska. Náklady spojené s dopravou uhrádza servisné centrum Inoteska, prosím objednajte UPS na konto Inoteska s.r.o..

Kontakt

INOTESKA s.r.o.
Liptovský Hrádok

Podtureň-Roveň 221, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 44 55 679 11
Mobil: +421 903 360 360
HOTLINE: 044 5567 988
Fax: +421 44 522 15 19
E-mail: email@inoteska.sk
Informácie na webovej lokalite: http://www.inoteska.sk/sk

Back to Top