Kategórie

FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Vzorový Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby, si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby.

ETHOS Technology, s.r.o., Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44099207, Tel.: +421 907 837 484, E - Mail: sales@worlds.sk

VEC: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby
( Tento formulár vyplňte len ak si prajete uplatniť právo podľa GDPR )

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „GDPR“ ), si týmto ako dotknutá osoba uplatňujem nasledujúce právo:

Právo na prístup k osobným údajom ( čl. 15 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Právo na opravu osobných údajov ( čl. 16 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Právo na výmaz osobných údajov ( čl. 17 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ( čl. 18 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Právo na prenosnosť osobných údajov ( čl. 20 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Právo namietať spracúvanie osobných údajov ( čl. 21 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ( čl. 22 GDPR ), ktoré sa týkajú:

......................................................................................................................................................

Túto žiadosť podáva:

Meno a priezvisko žiadateľa:...................................................................................................

Kontaktná adresa:....................................................................................................................

Dňa:...................................................................Podpis:...........................................................

Vyplnenú žiadosť nám zašlite elektronicky na vyššie uvedenú E - Mailovú adresu alebo v papierovej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa a my Vám odpovieme v zákonnej lehote.

Back to Top