Kategórie

INFORMAČNÉ POUČENIE - ODBER NOVINIEK - NEWSLETTER/SPRAVODAJ

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 ( ďalej len „GDPR“ )
a v súlade s §19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len Zákon ).

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek ( Newsletter - Spravodaj ) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
Zodpovedná osoba;: Nie je určená

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie o rôznych akciách, novinkách a činnostiach prevádzkovateľa ( zasielanie newsletterov - spravodajov ).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR ( § 13 ods.1 písm. a ) Zákona č. 18/2018 Z.z..

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby ( len k nahliadnutiu ).

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek. Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery - spravodaje a jeho osobné údaje sa vymažú.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl. 13 - 21 GDPR ( § 19 - 27 Zákona o ochrane osobných údajov ) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ( čl. 15 GDPR ),
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov ( čl. 16 GDPR ),
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z. z...

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. Odkaz na tento Formulár sa nachádza v spodnej časti webovej stránky, prípadne si ho môžete stiahnuť aj kliknutím na tento odkaz Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom checkboxu - zaškrtávacieho políčka Odoberanie spravodaja po prihlásení sa do Vášho účtu ( pokiaľ ste v E - Shope World's registrovaný ), kde:
- Začiarknutím políčka súhlasíte s odberom Spravodaja,
- Zrušením začiarknutia políčka zrušíte Odber Spravodaja,
Oznámenie o prihlásení alebo zrušení odoberania Spravodaja Vám bude doručené na Váš E - Mail
Pokiaľ nie ste registrovaný v E - Shope World's, písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu: sales@worlds.sk
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlasiť.
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E - Mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy - newsletter/spravodaj. Následkom neposkytnutia E - Mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy - newsletter/spravodaj, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Back to Top