Kategórie

INFORMAČNÉ POUČENIE E - SHOP

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) 2016/679 ( ďalej len „GDPR“ )
a v súlade s §19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len Zákon ).

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním E - Shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk
Zodpovedná osoba;: Nie je určená

ÚČEL SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E - Mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a.) Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR ( § 13 ods.1 písm. b ) Zákona ) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
b.) Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR ( §13 ods.1 písm. c ) Zákona ) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Ide najmä o:
- zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
c.) . Čl 6 ods.1 písm. f) GDPR ( §13 ods.1 písm. f ) Zákona ) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou, napr. nárok na náhradu škody.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii
- Nie je.
Príjemca v členskom štáte ( EÚ + EHP )
- Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta,
- Poskytovateľ webhostingu,
- Poskytovateľ IT servisu/údržby.
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
- Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
- Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
- Účtovné doklady - 10 rokov,
- Registračné údaje na ( E - Shop ) - Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky alebo viac, od prevzatia tovaru.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl. 13 - 21 GDPR ( § 19 - 27 Zákona o ochrane osobných údajov ) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ( čl. 15 GDPR ),
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov ( čl. 16 GDPR ),
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z. z...

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na E - Mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. Odkaz na tento Formulár sa nachádza v spodnej časti webovej stránky, prípadne si ho môžete stiahnuť aj kliknutím na tento odkaz Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE
Požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E - Shop a tiež zákonnou požiadavkou za účelom vystavenia účtovných dokladov.
V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E - Shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E - Shop, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Back to Top