Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno záväzkového vzťahu, t. j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ ( nie spotrebiteľ ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.

Článok 2

VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:
a.) osoba zapísaná v Obchodnom registri,
b.) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c.) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d.) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.2 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu ( E - Shopu ) WORLD'S je obchodná spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. so sídlom: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44 099 207.

2.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

2.4 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

2.5 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo licenčná zmluva predmetom, ktorej je prevod softvérovej licencie.

Článok 3

ZMLUVNÉ STRANY

3.1 Predávajúci:
Obchodné meno: ETHOS Technology, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Tatranská 6396/101, Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 44 099 207
DIČ: 2022595311
IČ DPH: SK2022595311
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14726/S
Zastúpená: Konateľom PhDr. Ivan Fencl
( Ďalej ako predávajúci )

Prevádzkareň ( Predajňa ): Nie je.

Pracovná doba
Pondelok - Piatok 07,00 - 17,00
Sobota 07,00 - 13,00
Objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického systému E - Shop sú prijímané a spracovávané Nepretržite

Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: 0907837484
E - Mail: sales@worlds.sk

3.2 Kupujúcim ( objednávateľom ) je:
Podnikateľ - osoba, ktorá v mene podnikateľa odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.
( Ďalej ako kupujúci )

( Ďalej spoločne ako zmluvné strany )

Článok 4

PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať objednaný tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 5

MNOŽSTVO, AKOSŤ, VYHOTOVENIE TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodaťobjednaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v súlade a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Vlastnosti a popis tovaru je uvedený pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá má charakter predlohy.

Článok 6

KÚPNA CENA

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke elektronického obchodu.
Cena tovaru je uvádzaná v mene: EUR. V súlade s príslušným účtovnými právnymi predpismi, si zmluvné strany budú účtovať kúpnu cenu s alebo bez DPH.

Článok 7

MIESTO DODANIA TOVARU

7.1 Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho podľa § 412 Obchodného zákonníka, predávajúci by mal tovar dostatočne označiť ako zásielku pre kupujúceho podľa § 413, preto aby nastali účinky odovzdania tovaru.

7.2 Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá kupujúci na základe prepravnej zmluvy.

7.3 Ak zmluva nemá ustanovenie o odoslaní tovaru predávajúcim a tovar je v zmluve jednotlivo určený alebo určený podľa druhu, ale má byť dodaný z určitých zásob alebo sa má vyrobiť, a strany v čase uzavretia zmluvy vedeli, kde sa nachádza alebo kde sa má vyrobiť, uskutočňuje sa dodanie, keď sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom v tomto mieste

7.4 V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú odseky 2 a 3, splní predávajúci povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak predávajúci jej miesto včas kupujúcemu oznámi.

7.5 Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje jeho odoslaním a tovar odovzdávaný dopravcovi nie je zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho, nastanú účinky dodania, len keď predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu odoslanie tovaru a odoslaný tovar v oznámení bližšie určí. Ak tak predávajúci neurobí, uskutočňuje sa dodanie až odovzdaním tovaru dopravcom kupujúcemu.

Článok 8

ČAS DODANIA TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim.
V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

Článok 9

PLATOBNÉ PODMIENKY, POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

Za tovar a služby zakúpené v E - Shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a.) platba na Dobierku - platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru,
b.) platba pri Osobnom prevzatí - platíte priamo zástupcovi Predávajúceho pri prevzatí tovaru v rámci Banskej Bystrice, po dohode s Predávajúcim, v ktorý deň a na ktoré miesto si žiadate doručiť zakúpený tovar,
c.) platba prostredníctvom Platobnej brány TrustPay a Platobnej brány PayPal,
d.) platba na základe vystavenej Faktúry na tovar alebo služby Predávajúcim.

Platba prostredníctvom Platobnej brány TrustPay

Po presmerovaní na stránku Pokladne si vyberiete či chcete platiť kartou alebo bankovým prevodom.
Na konci Objednávkového procesu, po kliknutí na tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby, budete presmerovaný do Platobnej brány TrustPay.
Pri platbe kartou len zadáte požadované údaje a platba bude prevedená.
Pri platbe bankovým prevodom kliknete na logo banky a následne budete presmerovaný do Internet Bankingu Vašej banky, kde postupujete štandardným postupom ako pri bežnom prevode.
Pokiaľ nebudete vidieť logo Vašej banky, vyberiete si banku s názvom Other bank.
Podrobnosti o platbách a bezpečnosti platieb sú uvedené nižšie.

Platba prostredníctvom Platobnej brány PayPal

Po objednaní produktov v našom obchode kliknete na stránke Pokladne na logo Paypal.
Na konci Objednávkového procesu, po kliknutí na tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby, budete presmerovaný na Platobnú bránu PayPal.
Platba cez PayPayl je bezpečná. Nemusíte vôbec zadávať svoje údaje kreditnej alebo debetnej karty a napriek tomu môžete jednoducho a hlavne bezpečne nakúpiť tovar. Stačí, keď sa prihlásite do svojho PayPal účtu a prevediete platbu objednaných produktov.
Pokiaľ nemáte PayPal účet, môžete sa zaregistrovať a PayPal účet si vytvoriť, alebo si môžete zvoliť jednorázovú platbu bez registrácie a zadať svoje finančné údaje a platba bude prevedená.
Platba prostredníctvom PayPal je pre Vás bez akýchkoľvek poplatkov. Poplatky hradí obchodník.

TRUSTPAY

TrustPay je Platobná inštitúcia licencovaná a regulovaná Národnou bankou Slovenska. TrustPay je Platobná inštitúcia licencovaná pre cezhraničné prijímanie platieb kartou.
TrustPay je Člen VISA a MasterCard, Účastník SEPA SCT a člen SWIFT. TrustPay ponúka možnosť zúčtovania platieb v nasledovných menách: EUR, USD, GBP, CAD, JPY, CZK, PLN, HUF.
TrustPay podporuje Procesovanie platieb v akejkoľvek mene. TrustPay podporuje 3D Secure bezpečnostnej autentifikácie pre VISA a MasterCard. TrustPay podporuje službu Multicurrency.
TrustPay platobná brána je dostupná v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru a spĺňa všetky požiadavky PCI DSS level 1 certifikácie, ktorá zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti Vašich dát.

FAQ - Najčastejšie otázky

Zoznam v súčasnosti podporovaných bánk

Slovensko
Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, ČSOB, Poštová banka, TrustPay, Other Bank.

TrustPay platobná brána – zákazník/používateľ
Musím mať v TrustPay účet?
Nie

Ako prostredníctvom TrustPay zaplatím?
Na stránke Obchodníka si vyberiete možnosť platby – buď kartou alebo prevodom.

Platba kartou
Po presmerovaní na TrustPay bránu len zadáte požadované údaje z karty.

Platba prevodom
Po presmerovaní na TrustPay bránu si vyberiete banku, v ktorej máte vedený účet – kliknete na logo banky. Vyberiete Zaplatiť teraz.
Po presmerovaní do Internet Bankingu Vašej banky len pokračujete v potvrdení platby ako pri inom bežnom prevode peňazí.
( V niektorých bankách nájdete prevodný príkaz už pred vyplnený, niekde bude potrebné, aby ste platobné údaje do príkazu vyplnili. ).

Pri platbe prevodom TrustPay brána nezobrazuje moju banku. Ako mám zaplatiť?
Po presmerovaní na TrustPay bránu si vyberte banku s názvom Other bank.
TrustPay brána Vám zobrazí platobné inštrukcie. Tieto údaje použijete pri zadávaní prevodu vo Vašej banke. V tomto prípade však platba nemusí byť okamžitá a môže trvať niekoľko dní, kým budú Obchodníkovi peniaze na účet pripísané.

Prečo mám platiť prevodom cez TrustPay?
Prevod cez TrustPay je okamžitý. t.j. Obchodník je v rozmedzí 2 minút až 2 hodín o platbe informovaný a vie Vám zaplatený tovar alebo službu bez odkladu poskytnúť.

V akej mene môžem platiť?
Platba kartou
Nezáleží v akej mene budete kartou platiť. Obchodníkovi bude platba pripísaná v mene, ktorú má predvolenú.

Platba prevodom
Je potrebné platiť v mene, v ktorej má obchodník stanovené ceny v pokladni. ( Výnimky: Ak obchodník využíva službu Multicurrency, TrustPay brána Vám po zmene výberu krajiny, zobrazí lokálne banky a môžete zaplatiť aj v lokálnej mene. Takýto prevod bude stále okamžitý. ).

Koľko ma to bude stáť, ak zaplatím cez TrustPay?
TrustPay Vám – platiacemu zákazníkovi – neúčtuje poplatok, ak platíte prostredníctvom TrustPay brány.

Je bezpečné platiť cez TrustPay?
TrustPay je regulovaný Národnou bankou Slovenska a je členom VISA, Mastercard a UnionPay. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Pri platbe prevodom sú všetky zadávané citlivé informácie ( prihlasovacie údaje k Vášmu účtu, heslá a pod. ) zadávané a aj samotné potvrdenie platby vykonávané v bezpečnom prostredí Internet Bankingu Vašej banky, nie na TrustPay bráne. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.
Pri platbe kartou sú citlivé údaje z karty ( číslo karty, CVV kód a dátum expirácie ) po potvrdení platby automaticky zašifrované. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.

Môžem cez TrustPay platiť kartou?
Áno, stačí, ak vlastníte kartu typu VISA alebo MasterCard.

Môžem cez TrustPay platiť v hotovosti?
Nie.

Môžem cez TrustPay platiť šekovou poukážkou?
Nie. TrustPay nepodporuje platby šekovou poukážkou.

BRÁNA TRUSTPAY – ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Som zákazník a zaplatil som prostredníctvom TrustPay.

Zaplatil som cez TrustPay ale obchodník mi neposkytol tovar/službu.

a.) V prípade, že ste vyplnili všetky údaje vo Vašej platbe, platba bola spracovaná úspešne a obchodník dostal Vaše peniaze. V takomto prípade je potrebné obrátiť sa priamo na obchodníka.
b.) V prípade, že ste zabudli vyplniť niektoré údaje vo Vašej platbe, Vaša platba mohla skončiť v našom systéme ako neidentifikovateľná. Takúto platbu nie je možné manuálne identifikovať. Takéto platby sú preto automaticky vrátené odosielateľovi do 3 pracovných dní ( prosím nezabudnite, že samotná platba môže trvať niekoľko dní ).

Zaplatil som cez TrustPay a chcem svoje peniaze späť.

V prípade, že ste vyplnili všetky údaje Vašej platby, platba bola úspešne spracovaná a obchodník dostal peniaze. V takomto prípade je potrebné obrátiť sa priamo na obchodníka.

PAYPAL

PayPal môže zákazník už využívať aj v slovenčine a nakupovať tak doma alebo v zahraničí ešte jednoduchšie.
Ak si zákazník vyberie spôsob platby prostredníctvom PayPal, na konci objednávkového procesu po stlačení tlačidla Objednávka s povinnosťou platby, bude presmerovaný na bezpečnú stránku Paypal. Pokiaľ zákazník nemá účet, vyplní v platobnou formulári požadované údaje a Platba bude prevedená. Pokiaľ zákazník má PayPal účet, prihlási sa zadaním svojho E - Mailu a Hesla a prevedie platbu podľa inštrukcií.
Kupujúci ešte pred zaplatením kúpnej ceny, má možnosť sa vrátiť na stránku obchodníka a platba za tovar bude zrušená.
Na zaplatenie kúpnej ceny za tovar prostredníctvom PayPal nemusí zákazník mať svoj Paypal účet. Pokiaľ má svoj PayPal účet, nemusí mať na svojom PayPal účte žiadne finančné prostriedky.
Službu PayPal je možné využiť na bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete.
Za tovar zaplatíte jednoducho svojou platobnou kartou, ale číslo Vašej platobnej karty obchodník u ktorého platíte za tovar nebude vidieť. Na serveroch a u obchodníkov sa číslo Vašej platobnej karty neobjaví a obchodník ani tretia strana ho nebude poznať.
Platbu môže kupujúci realizovať aj prostredníctvom akéhokoľvek mobilného zariadenie, s ktorým sa je možné pripojiť na internet a ktoré má aplikáciu Paypal.
Posielanie platieb cez PayPal je bezpečnejšie než nosenie hotovosti či poskytovanie finančných údajov predajcovi. Každá transakcia spĺňajúca príslušné kritériá je chránená pokročilým šifrovaním a nepretržitým monitorovaním podvodov.

Platenie cez PayPal účet

Platba prebehne tak, že suma bude stiahnutá z Vášho bankového konta prostredníctvom platobnej karty ( tak, akoby ste platili kartou v kamennom obchode ). Tak je zaistené, že v podstate zaplatíte platobnou kartou, ale jej číslo nemusíte poskytovať obchodníkovi, na ktorého E - Shope nakupujete.
Peniaze môžete poslať na akýkoľvek PayPal účet, alebo dokonca len na E - Mailovú adresu. Za platby cez PayPal účet neplatíte žiadne poplatky. Poplatky platí príjemca platieb.
Platbu môže kupujúci realizovať aj v inej mene, tu si však môže spoločnosť PayPal účtovať poplatok za prepočet Meny.

PayPal kupujúcemu neúčtuje žiadne skryté poplatky, ani poplatky za spracovanie platby.
Za hlavnú výhodu tejto služby možno označiť to, že pokiaľ kupujúci má svoj PayPal účet, pri platení cez internet nemusí používať osobné údaje z debetnej, alebo kreditnej karty. Stačí poznať svoju E - Mailovú adresu a Heslo. Kupujúci si nemusí pamätať čísla svojich platobných kariet ani tajné kódy. Znamená to, že obchodovanie cez systém PayPal je úplne anonymné.
Kupujúci príjemcovi neposkytuje svoje finančné údaje. Všetky osobné údaje má k dispozícií iba spoločnosť PayPal a žiadnym tretím stranám ich neposkytuje. Celý systém je prepojený len pomocou E - Mailových adries, ktoré vystupujú pri transakciách ako jediné identifikačné údaje.
Zo všetkými ďalšími informáciami o platbách prostredníctvom PayPal, sa kupujúci môže oboznámiť na stránke PAYPAL

9.1 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 10 týchto VOP.

9.2 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

Článok 10

POPLATKY ZA PREPRAVU

10.1 V prípade objednávky nad 101 Eur s DPH je doprava zdarma.

10.2 V rámci Slovenskej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných, pričom poplatok za prepravu je: 4,00 Eur s DPH.
Pri veľkorozmernom a ťažkom tovare nad 30kg, ako je biela technika, plotre, veľké kopírky a podobne je cena za dopravu 12 Eur s DPH, vzhľadom k tomu, že je potrebné použiť vozidlo so zdvíhacou plošinou.
Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1 - 3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. Spravidla je to nasledujúci pracovný deň.

10.3 V rámci Českej republiky je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je 12 Eur s DPH.
Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1 - 3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.

10.4 V rámci je dodanie realizované prostredníctvom niektorej zo zásielkových služieb – SLOVAK PARCEL SERVICES - UPS, DPD, GEIS, GLS, prípadne iných.
Poplatok za prepravu je podľa aktuálnych cien prepravy jednotlivých prepravných spoločností.

Zásielka bude kupujúcemu doručená zvyčajne najneskôr do 3 - 10 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.
Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet ( pri platbe prevodom na účet ).

Ak ide o tovar, ktorý je skladom, zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1 - 3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.
Pokiaľ ide o tovar, ktorý je na Objednávku a nie je skladom, kupujúci má právo tento tovar zakúpiť. O dostupnosti tovaru, bude kupujúci informovaný. Ide väčšinou o špecifický, alebo cenovo drahší tovar, prípadne tovar, ktorý sa môže konfigurovať, alebo si konfiguráciu vyžaduje, ako sú napr. servery, počítačové zostavy a podobne.

Článok 11

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

11.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Článok 12

OBALY A BALENIE

Spoločnosť ETHOS Technology, s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky.
V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíše priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou E - Mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

Článok 13

DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA NA TOVAR

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku ( v prípadoch, kde je to potrebné ).

Článok 14

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 - 457 Obchodného zákonníka.

Článok 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia.
Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
- kópiu faktúry,
- názov tovaru,
- dátum dodania tovaru,
- opis vady tovaru a ako sa prejavuje,
- voľbu nároku.

Článok 16

ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením predávajúceho vo forme:
- poskytnutého Záručného listu,
- vyznačenia dĺžky Záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

Článok 17

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretou na diaľku všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VOP, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia.

Písomné odchylné dojednania zmluvných strán ( napr. prostredníctvom E - Mailovej komunikácie ) majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 25.5.2018.

Okamihom keď kupujúci na stránkach elektronického obchodu WORLD'S klikne na tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby, má sa za to, že kupujúci je plnoletá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby - kupujúceho, ktorá sa riadne oboznámila so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

Back to Top