Kategórie

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

V SÚLADE S ČLÁNKOM Č. 11 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH POMIENOK PRE FYZICKÉ OSOBY

Informácie o tom, ako reklamovať tovar sú uvedené v Článku 11 VOP REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY.

Všetky Záručné opravy produktov, ktoré ponúkame v našom obchode World's, sa uplatňujú a riešia výhradne Autorizovanými Záručnými a pozáručnými servisnými strediskami výrobcu daného produktu.

11.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám čo najlepšie služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento Reklamačný poriadok.

11.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ).
Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov ( daňový doklad - faktúra ).
Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíše priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou E - Mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.
Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

11.3 Záručná doba
Základná zákonná záručná doba na tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou v internetovom obchode WORLD'S je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
Predávajúci môže vyhlásením v Záručnom liste poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná ( t. j. viac ako 24 mesiacov ).
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne.

11.4 Zánik práv
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie
Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite, má právo túto vadu reklamovať.

11.6 Kde možno uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese predávajúceho: ETHOS Technology, s.r.o., Tatranská 6396/101, Banská Bystrica PSČ: 974 11, E - Mail: sales@worlds.sk, Telefónne číslo: 0907837484.

Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv u určenej osoby: Autorizované servisné stredisko výrobcu produktu alebo služby. Určená osoba je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Táto je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

11.7 Postup pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu s ohľadom na charakter vady.

Kupujúci má uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, zaslať/odovzdať reklamovaný tovar osobe poverenej vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Pri uplatnení reklamácie treba priložiť doklad o kúpe alebo záručný list v prípade, že Vám bol vydaný. Odporúča sa zákazníkovi pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, ak sa tovar zasiela priamo do autorizovaného servisného strediska, pribaliť do zásielky spolu s dokladmi o kúpe, aj stručný popis vady, pre ktorú je výrobok zaslaný do reklamácie.

Kupujúci stručne opíše/uvedie vady tovaru, ktoré reklamuje. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť nehygienický a špinavý. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na Dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.

11.8 Za vadu výrobku/tovaru sa nepovažuje:
a.) opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie,
b.) pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby,
c.) poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie, údržbu, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený,
d.) také mechanické poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel,
e.) ušpinenie ( fľaky, škvrny ) tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru spôsobené konaním kupujúceho,
f.) nadmerné zaťažovanie alebo zanedbanie starostlivosti o jeho údržbu.

11.9 Poučenie o právach kupujúceho
Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu

§ 622 Občianskeho zákonníka
1.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2.) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3.) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka
1.) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.k ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2.) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11.10 Právo voľby kupujúceho
Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci ( alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba ) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa Zákona č. 108/2024 Z. z. a podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Onchodník je povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, pričom primeranou lehotou sa rozumie „najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu vecí s prihliadnutím na povahu veci a a povahu a závažnosť vady.“ Lehota 30 dní, bude môcť byť predĺžená v prípade, ak to bude odôvodnené objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú:
- odovzdanie opraveného výrobku,
- výmena výrobku,
- vrátenie kúpnej ceny výrobku,
- vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku,
- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11.12 Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.14 Potvrdenie o uplatnení reklamácie
Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.15 Evidencia reklamácií
Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

11.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

Back to Top